Cái này cũng khá nè

http://personalfirewall.comodo.com/