Xin chào tòan th? di?n dàn

em là thành viên m?i mong du?c làm quen v?i tòan th? các bác

em xin t? gi?i thi?u

Nam, 38 tu?i
ngh? nghi?p : B? d?i
còn d?c thân mong du?c làm quen v?i các b?n n? trên kh?p m?i mi?n t? qu?c

s? thích d?c sách di du l?ch và v? tranh nhu nick c?a em
ngh? ph? v? tranh copy và tranh son d?u cho các phòng tranh

r?t mong du?c ra m?t thành viên Caravanviet m?t ngày g?n dây