Mục Nhạc Việt Download sẽ không còn được tự do ra vào như trước. Hội viên nào muốn vào tìm nhạc download phải có ít nhất là 15 bài viết trong ?ộng Nhím. Chúng tôi biết là sẽ có rất nhi?u bạn bất mãn với quyết định này nhưng chúng tôi có nỗi khổ và cách hoạt động riêng. Chúng tôi không muốn "bị" so sánh với những website cho download nhạc vô đi?u kiện khác và có thể bảo đảm rằng chất lượng sẽ không tệ.

Các bạn cũng nên nhớ rằng, chúng tôi tuyệt đối cấm spam ?ộng Nhím. Xin đ?c Nội Quy để biết Spam được định nghĩa ra sao.