Chúa đã gọi chúng ta ra khỏi tất cả mọi điều cũ để cùng đi với chúng ta một bước tiến quyết định. Đức Chúa Trời hằng sống muốn chỉ cho chúng ta thấy cách mà chúng ta, dân của Ngài, phải thờ phượng Ngài như thế nào. Vì chỉ mình Ngài là Đức Chúa Trời và chúng ta, tạo vật của Ngài phải thờ phượng Ngài theo cách mà Ngài đẹp lòng.

Nhưng giờ đã đến, và đã đến rồi, khi những người thờ phượng thật thờ Cha trong tâm linh và trong lẽ thật: đó là những người thờ phượng mà Cha tìm kiếm. Đức Chúa Trời là Linh, nên ai thờ phượng Ngài thì phải thờ phượng trong tâm linh và trong lẽ thật (Giăng 4:23-24)

Trong Giăng 4:23-24, chúng ta thấy Cha tìm kiếm những người thờ phượng thật. Có rất nhiều người thờ phượng, nhưng ở đây liên quan đến người thờ phượng thật. Nếu Cha phải tìm kiếm những người này, có nghĩa là không có nhiều người như vậy. Điều này phải tác động đến trái tim chúng ta! Đức Chúa Trời tìm kiếm những người thờ phượng thật! Đầu tiên chúng ta cần có khải thị để thấy sự thờ phượng thật là gì. Cha không có mặc kệ việc mình được thờ phượng như thế nào. Khi dân Israel đi ra khỏi Ai Cập, Chúa muốn họ thờ phượng Ngài. Trong Phục Truyền 12:4-8, Chúa chỉ dân Ngài rất rõ Ngài muốn được thờ phượng như thế nào. Họ phải đến nơi mà Ngài chọn. Nguyên tắc này cũng dành cho chúng ta ngày nay, chúng ta phải hỏi Chúa điều mà Ngài muốn. Nó không liên quan đến việc chúng ta thích hay cho là đúng. Thay vào đó, chúng ta phải cầu xin Chúa ban khải thị cho chúng ta và thay đổi quan niệm của chúng ta về sự thờ phượng. Hãy hỏi Chúa về những điều đúng trong mắt Ngài. Anh em đã bao giờ hỏi Chúa về những gì làm Chúa thỏa lòng chưa?

Ma-la-chi 1:10 cho biết rằng Đức Chúa Trời đã không hài lòng về sự thờ phượng của dân Israel. „Ta chẳng lấy làm vui lòng nơi các ngươi, và Ta chẳng nhận nơi tay các ngươi một của dâng nào hết“. Chúng ta phải thực sự hỏi Chúa để Ngài không phải nói với chúng ta rằng Ngài không đẹp lòng gì cả về việc thờ phượng của chúng ta! Chúng ta hãy đến với Ngài và nhận được ánh sáng về điều mà Cha muốn. Đừng đi nhóm một cách đơn giản để nghe một bài giảng, mà hãy đi với nhận thức rằng Cha muốn được làm thỏa lòng. Chúng ta phải thay đổi quan niệm và thói quen của chúng ta. Anh em nghĩ rằng Đức Chúa Trời thưởng thức một bài giảng dài sao? Nếu buổi nhóm của chúng ta chỉ bao gồm việc chúng ta ngồi đâu đó trong buổi nhóm, hát vài bài hát, nghe bài giảng rồi đi về nhà, thì Đức Chúa Trời còn phải chờ đợi những người thờ phượng thật rất lâu nữa. Ngài tìm sự thờ phượng thật làm Ngài thỏa lòng! Điều này có liên quan đến Cha! Hãy nói với Cha: „Cha ơi!, con muốn là một người thờ phượng thật“. Anh em hãy dẹp bỏ mọi điều không tương xứng với Chúa như mọi truyền thống và mọi điều cũ, và hãy để Cha chỉ cho anh em thấy ý Cha là gì.

Giăng 4 cũng nói rằng „giờ đã đến rồi“. Chúng ta đừng chờ đợi lâu hơn và cũng đừng biện hộ cho mình. Hãy nói với Cha: „Cha ơi! Con ở đây! Con muốn thờ Cha trong Linh và trong hiện thực“. Cho đến bây giờ Cha vẫn còn tìm kiếm những người thờ phượng thật này, nhưng nếu Cha tìm được họ, Chúa sẽ trở lại!


(Sưu tầm và dịch)