May quá, cái database không bị gì.

Hy v?ng ba cái avatars, những bài viết bị sai v.v. không còn nữa.

Hơn một tiếng đồng hồ VL làm backup cái database, xóa cái forum này, gắn lại cái mới. Mong là m?i chuyện từ nay tốt đẹp.