Album: Tình yêu nhiệm mầu


1. Lời giới thiệu - Tình yêu nhiệm mầu
http://khuccamta.net/khonhac/Album/t...OI%20THIEU.mp3

2. Tình yêu nhiệm mầu
http://khuccamta.net/khonhac/Album/t...U-GIA%20AN.mp3

3. Lúa chín dầy đồng
http://khuccamta.net/khonhac/Album/t...AO%20TRANG.mp3


4.Vâng lời Thầy con thả lưới
http://khuccamta.net/khonhac/Album/t...RAN%20NGOC.mp3


5. Tình Chúa dẫn đưa
http://khuccamta.net/khonhac/Album/t...HAC%20DUNG.mp3


6. Khát vọng đời con
http://khuccamta.net/khonhac/Album/t...IEU%20HIEN.mp3


7. Cất bước ra đi
http://khuccamta.net/khonhac/Album/t...I-TOP%20CA.mp3


8.Tiếng gọi trong đêm
http://khuccamta.net/khonhac/Album/t...M-GIA%20AN.mp3


9. Ánh sáng Lời Chúa
http://khuccamta.net/khonhac/Album/t...AO%20TRANG.mp3


10. Này con xin đến
http://khuccamta.net/khonhac/Album/t...ONG%20LINH.mp3


11. Nào ta đi
http://khuccamta.net/khonhac/Album/t...I-TOP%20CA.mp3