PDA

View Full Version : Album Mối Tình Giê-Su - Giang ÂnNguyên Thoại
02-24-2008, 06:09 PM
http://tinhcagiesu.googlepages.com/01.LoiGioiThieu.mp3


Album Mối tình Giê-Su – Giang Ân

Bao la tình Chúa – Giang Ân (Mai Hậu)
Bên đời lãng du – Giang Ân (Xuân Trường)
Có Chúa trong đời – Giang Ân (Hùng Linh)
Con tim thao thức – Giang Ân (Xuân Trường)
Khúc ca cảm tạ - Giang Ân (Tốp ca)
Lời thì thầm dâng Chúa – Giang Ân (Mai Hậu)
Mối tình Giê-Su – Giang Ân (Mai Hâụ)
Ngài gọi con đi – Giang Ân (Tấn Đạt)
Như đuốc thiêng – Giang Ân (Hùng Linh)
Tình Chúa cao vời – Giang Ân (Hồng Nhung)
Tôi gặp Giê-Su – Giang Ân (Trần Ngọc)

Nguyên Thoại
02-24-2008, 06:14 PM
http://tinhcagiesu.googlepages.com/05.BaoLaTinhChua_ga_MaiHau.mp3

Download (http://tinhcagiesu.googlepages.com/05.BaoLaTinhChua_ga_MaiHau.mp3)Bao la tình Chúa

Sáng tác : Giang Ân
Trình bày : Mai Hậu

http://tinhcagiesu.googlepages.com/BaoLaTinhChua_ga001.GIF

Nguyên Thoại
02-24-2008, 09:02 PM
http://tinhcagiesu.googlepages.com/03.BenDoiLangDu_ga_XuanTruong.mp3

Download (http://tinhcagiesu.googlepages.com/03.BenDoiLangDu_ga_XuanTruong.mp3)


Bên đời lãng du

Sáng tác : Giang Ân
Trình bày : Xuần Trường

http://tinhcagiesu.googlepages.com/BenDoiLangDu_ga001.GIF

Nguyên Thoại
02-24-2008, 09:10 PM
http://tinhcagiesu.googlepages.com/04.CoChuaTrongDoi_ga_HungLinh.mp3

Download (http://tinhcagiesu.googlepages.com/04.CoChuaTrongDoi_ga_HungLinh.mp3)Có Chúa trong đời

Sáng tác : Giang Ân
Trình bày : Hùng Linh

http://tinhcagiesu.googlepages.com/CoChuaTrongDoi_ga001.GIF

Nguyên Thoại
02-26-2008, 06:33 PM
http://tinhcagiesu.googlepages.com/07.ConTimThaoThuc_ga_XuanTruong.mp3

DownloadCon tim thao thức

Sáng tác : Giang Ân
Trình bày : Xuân Trường

http://tinhcagiesu.googlepages.com/ConTimThaoThuc_ga001.GIF

Nguyên Thoại
02-26-2008, 06:41 PM
http://tinhcagiesu.googlepages.com/12.KhucCaCamTa_ga_TopCa.mp3

Download (http://tinhcagiesu.googlepages.com/12.KhucCaCamTa_ga_TopCa.mp3)


Khúc ca cảm tạ

Sáng tác : Giang Ân
Trình bày : Tốp ca

http://tinhcagiesu.googlepages.com/KhucCaCamTa_ga001.GIF

Nguyên Thoại
03-05-2008, 07:24 AM
http://tinhcagiesu.googlepages.com/10.LoiThiThamDangChua_ga_MaiHau.mp3

Download (http://tinhcagiesu.googlepages.com/10.LoiThiThamDangChua_ga_MaiHau.mp3)


Lời thì thầm dâng Chúa

Sáng tác : Giang Ân
Trình bày : Mai Hậu

http://tinhcagiesu.googlepages.com/LoiThiThamDangChua_ga001.GIF

Nguyên Thoại
03-05-2008, 07:28 AM
http://tinhcagiesu.googlepages.com/02.MoiTinhGiesu_ga_MaiHau.mp3

Download (http://tinhcagiesu.googlepages.com/02.MoiTinhGiesu_ga_MaiHau.mp3)


Mối tình Giê-Su

Sáng tác : Giang Ân
Trình bày : Mai Hậu

http://tinhcagiesu.googlepages.com/MoiTinhGiesu_ga001.GIF

Nguyên Thoại
03-08-2008, 07:24 PM
http://tinhcagiesu.googlepages.com/11.NgaiGoiConDi_ga_TanDat.mp3

Download (http://tinhcagiesu.googlepages.com/11.NgaiGoiConDi_ga_TanDat.mp3)Ngài gọi con đi

Sáng tác : Giang Ân
Trình bày : Tấn Đạt

http://tinhcagiesu.googlepages.com/NgaiGoiConDi_ga001.GIF

Nguyên Thoại
03-08-2008, 07:29 PM
http://tinhcagiesu.googlepages.com/09.NhuDuocThieng_ga_HungLinh.mp3

Download (http://tinhcagiesu.googlepages.com/09.NhuDuocThieng_ga_HungLinh.mp3)Như đuốc thiêng

Sáng tác : Giang Ân
Trình bày : Hùng Linh

http://tinhcagiesu.googlepages.com/NhuDuocThieng_ga001.GIF

Nguyên Thoại
03-08-2008, 07:32 PM
http://tinhcagiesu.googlepages.com/08.TinhChuaCaoVoi_ga_HongNhung.mp3

Download (http://tinhcagiesu.googlepages.com/08.TinhChuaCaoVoi_ga_HongNhung.mp3)Tình Chúa cao vời

Sáng tác : Giang Ân
Trình bày : Hồng Nhung

http://tinhcagiesu.googlepages.com/TinhChuaCaoVoi_ga001.GIF

Nguyên Thoại
03-08-2008, 07:35 PM
http://tinhcagiesu.googlepages.com/06.ToiGapGiesu_ga_TranNgoc.mp3

Download (http://tinhcagiesu.googlepages.com/06.ToiGapGiesu_ga_TranNgoc.mp3)Tôi gặp Giê-su

Sáng tác : Giang Ân
Trình bày : Trần Ngọc

http://tinhcagiesu.googlepages.com/ToiGapGiesu_ga001.GIF