Người ta hay nói
nó mà cũng biết buồn hay sao?

(Thấy suốt ngày nó cười ha hả, không ngờ nó cũng biết buồn)

Trong lúc nầy thật sự mình muốn nghe một bản nhạc buồn,
hỏi người còn nhớ đến ta?