Tên bài
[NT] - ngâm thơ
[CN] - cổ nhạc
[Chèo] - chèo
[DC] - đân ca
[CL] - cải lương
[CD] - nhạc cổ điển Châu Âu
[ST] - soundtracks

Đăng nhiều bài nhạc/thơ/cải lương trong 1 thead
Nếu bạn muốn đăng nhiều bài nhạc/thơ/cải lương trong 1 thread thì nên dùng [playlist] chứ không nên đăng riêng nhiều bài trong 1 thread vì trang sẽ mở lên rất chậm.

Cách dùng [playlist]
1. Vào playlist.com và đăng ký 1 account
2. Login vào account đó và nhấn vào tab "Create a Playlist"
3. Đặt tên cho cái playlist và nhấn vào nút "Create Playlist"
4. Nhấn nút "Add Song By URL"
5. Điền hotlink của bài nhạc/thở/cải lương vào họp và nhấn nút "Add Link"
6. Nhấn tab "My Playlists" và vào lại playlist bạn mới tạo ra, và tiếp tục thêm bài vào playlist
7. Khi nào xong nhấn nút "Share This Playlist"
8. Nhấn nút "Get Code"
9. Copy Embed code
10. Cái số mà bạn cần để post playlist là số màu cam như ở dưới.

<div style="text-align: center; margin-left: auto; visibility:visible; margin-right: auto; width:450px;"> <object width="435" height="270"> <param name="movie" value="http://www.musiclist.us/mc/mp3player_new.swf"></param> <param name="allowscriptaccess" value="never"></param> <param name="wmode" value="transparent"></param> <param name="flashvars" value="config=http%3A%2F%2Fwww.indimusic.us%2Fext%2Fpc%2Fconfig_black. xml&amp;mywidth=435&amp;myheight=270&amp;playlist_url=http%3A%2F%2Fwww .musiclist.us%2Fpl.php%3Fplaylist%3D78014043%26t%3D1274939435&amp;wid=os"></param> <embed style="width:435px; visibility:visible; height:270px;" allowScriptAccess="never" src="http://www.musiclist.us/mc/mp3player_new.swf" flashvars="config=http%3A%2F%2Fwww.indimusic.us%2Fext%2Fpc%2Fconfig_bl ack.xml&amp;mywidth=435&amp;myheight=270&amp;playlist_url=http%3A%2F%2 Fwww.musiclist.us%2Fpl.php%3Fplaylist%3D78014043%26t%3D1274939435&amp;wid=os" width="435" height="270" name="mp3player" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" border="0"/> </object> <br/> <a href="http://www.musiclist.us"><img src="http://www.musiclist.us/mc/images/create_black.jpg" border="0" alt="Get a playlist!"/></a> <a href="http://www.musiclist.us/playlist/19971595019/standalone" target="_blank"><img src="http://www.musiclist.us/mc/images/launch_black.jpg" border="0" alt="Standalone player"/></a> <a href="http://www.musiclist.us/playlist/19971595019/download"><img src="http://www.musiclist.us/mc/images/get_black.jpg" border="0" alt="Get Ringtones"/></a> </div>

11. Copy số đó (màu cam) và dùng code
HTML Code: [View]
[playlist]3D78014043[/playlist]


Nếu bạn cần giúp đỡ hoặc có gì không hiểu thì mở một thread trong phòng Hỏi/Đáp và Góp Ý.