Trong mấy năm nây thành viên trong Động Nhím đã sưu tầm được rất nhiều bài viết về các tín ngưỡng trên thế giới. Lúc trước phòng Tìm Hiểu Tôn Giáo được chia ra thành 3 mục: Phật Giáo, Công Giáo, và Tinh Lành.

Vì số lượng bài viết về các tín ngưỡng khác (không thuộc vào 3 tín ngưỡng trên) đã được nhiều cho nên Động Nhím mở thêm mục Các Tính Ngưỡng Khác đễ có thể dễ sưu tầm và tìm bài. Những bài viết của giáo lý Thanh Hải sẽ được chuyển đến mục mới nầy.

Chúng tôi dự liệu là cuối tuần sẽ chuyển xong.