Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 21 to 29 of 29

Thread: Buồn là gì?

 1. #21
  Member LazyMeo's Avatar
  Join Date
  Mar 2008
  Posts
  31

  Default Re: Buồn là gì?

  Chương 1

  1. Môn khoa học nào thuộc Chủ nghĩa Mác-Lenin?
  2. Chủ nghĩa Mác-Lenin ra đời dựa trên những điều kiện, tiền đề khách quan nào?
  3. Tiền đề lý luận của sự ra đời chủ nghĩa Mác?
  4. Triết học là gì?
  5. Đối tượng của triết học Mác-lenin là gì?
  6. Vấn đề cơ bản của triết học là gì?
  7. Chủ nghĩa duy vật triết học bao gồm trường phái nào?
  8. Thế giới quan là gì?
  9. Khoa học nào là hạt nhân của thế giới quan?
  10. Những hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy tâm?
  11. Chủ nghĩa Mác-lenin là gì?
  12. Tiền đề khoa học tự nhiên của sự ra đời chủ nghĩa Mác?
  13. Triết học Mác-lenin là gì?
  14. Triết học có tính giai cấp ko?
  15. Chức năng của Triết học Mácxít là gì?
  17. Quan điểm của “Thuyết không thể biết” ?
  18. Những hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật?
  19. Quan điểm của chủ nghĩa duy tâm chủ quan mối quan hệ giữa vật chất và ý thức?
  20. Khái niệm vật chất thuộc phạm trù nào?
  21. Thế giới tồn tại ở một nguyên thể hay hai nguyên thể?
  22. Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, thế giới thống nhất ở tính gì?
  23. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vận động và đứng im?
  18. Theo chủ nghĩa duy tâm khách quan thì bản chất của thế giới là gì?
  20. Nguồn gốc tự nhiên của ý thức
  21. Bản chất của ý thức?
  22. Bệnh chủ quan, duy ý chí biểu hiện như thế nào?

  Chương 2

  23. “Phép biện chứng duy vật” bao gồm những nguyên lý cơ bản nào?
  24. Từ nguyên lý về “mối liên hệ phổ biến” của “phép biện chứng duy vật” chúng ta rút ra những nguyên tắc phương pháp luận nào cho hoạt động lý luận và thực tiễn?
  25. Quan hệ biện chứng giữa cái riêng và cái chung
  26. Tính chất nào của mối liên hệ nhân quả
  27. Quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả
  28. Mối quan hệ biện chứng giữa cái tất nhiên và cái ngẫu nhiên
  29. Mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức
  30. Sự đối lập giữa bản chất và hiện tượng
  31. Quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực
  32. Chất là gì? Lượng là gì?
  34. Cách mạng tháng 8/1945 của Việt Nam là bước nhảy gì
  35. Quan hệ giữa chất và lượng
  36. Khái niệm Cách mạng
  37. Việc ko dám thực hiện những bước nhảy cần thiết khi tích lũy về lượng đã đạt đến giới hạn Độ là biểu hiện của xu hướng nào?
  38. Trong đời sống xã hội, quy luật lượng – chất được thực hiện với điều kiện gì
  39. Mâu thuẫn nào tốn tại trong suốt quá trình vận động và phát triển của sự vật hiện tượng
  40. Mâu thuẫn nổi lên hàng đầu ở 1 giai đoạn phát triển của sự vật và chi phối các mâu thuẫn khác trong giai đoạn đó gọi là mâu thuẫn gì
  41. Mối quan hệ giữa “sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập”
  43. Quy luật “Phủ định của phủ định” nói lên đặc tính nào của sự phát triển
  45. Tiêu chuẩn của chân lý là gì?
  46. Các hình thức cơ bản của thực tiễn
  47. Nhận thức cảm tính dc thực hiện qua hình thức cơ bản nào
  48. Về nhận thức luận để tránh bớt sai lầm trong hoạt động thực tiễn cần phải làm gì?
  49. Trong phạm vi lý luận nhận thức của chủ nghĩa Mác-lenin, khái niệm chân lý dc hiểu như thế nào?
  10. Thế giới có thống nhất ko? Thống nhất ở cái gì?
  11. “Vật chất là ….. dùng để chỉ thực tại khách quan dc đem lại cho con người cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại ko lệ thuộc vào cảm giác”. Chọn quan điểm đúng điền vào chỗ trống
  12. Ý thức có tồn tại ko? Tồn tại ở đâu?
  13. Thuộc tính cơ bản nhất, phổ biến nhất cảu mọi tồn tại vật chất là gì?
  14. Theo quan điểm của Ph.Anghen, vận động có 5 hình thức cơ bản. Vậy hình thức vận động nào cao nhất?
  15. Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, phương thức tồn tại cảu vật chất là gì?
  16. Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, bản chất của thế giới là gì?
  17. Vật chất là gì? Và vận động là gì?
  18. Trong kết cấu của ý thức thì yếu tố nào là quan trọng nhất?
  19. Tính chất của không gian và thời gian
  20. Nguồn gốc xã hội của ý thức
  21. Về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
  22. Kết cấu của ý thức bao gồm những yếu tố cơ bản nào
  23. Phép biện chứng duy vật là gì
  24. “Phép biện chứng duy vật” bao gồm những nguyên lý, quy luật nào?
  25. Từ nguyên lý về “sự phát triển” của “phép biện chứng duy vật” chúng ta rút ra những nguyên tắc phương pháp luận nào cho hoạt động lý luận và thực tiễn
  26. Mối liên hệ Nhân – Quả
  27. Tính chất của bản chất và hiện tượng
  28. Lượng của sự vật là gì?
  29. Quy luật từ “Sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và ngược lại” nói lên đặc tính nào của sự phát triển
  30. Khái niệm Độ?
  31. Việc ko tôn trọng quá trình tích lũy về lượng ở mức độ cần thiết cho sự biến đổi về chất là biểu hiện của xu hướng nào
  32. Mặt đối lập là gì
  33. Thế nào là sự thống nhất và đấu tranh cảu các mặt đối lập
  34. Tính chất của sự đấu tranh của các mặt đối lập?
  35. Mâu thuẫn đối kháng tồn tại ở đâu
  36. Quy luật “thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập” nói lên đặc tính nào của sự vận động và phát triển
  37. Sự phủ định biện chứng theo hình thức nào
  38. Con người có khả năng nhận thức dc thế giới ko?
  39. Thực tiễn là gì?
  40. Câu nói của V.I.Lenin về con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý
  41. Nhận thức lý tính là nhận thức dc thực hiện thông qua các hình thức cơ bản nào
  42. Mối quan hệ giữa nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính với thực tiễn

  Chương 3

  43. “Việc phát hiện ra quan niệm duy vật lịch sử đã loại bỏ dc khuyết điểm căn bản cảu những lý luận lịch sử trước kia”, đó là quan điểm gì?
  44. Quan điểm sau đây là của ai? “Các hiện tượng kinh tế có thể quan sát và ghi lại với độ chính xác giống như khoa học tự nhiên
  45. Bằng việc sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt của mình, như thế con người đã gián tiếp sản xuất ra chính đời sống vật chất của mình”. Câu nói đó của ai?
  46. Phương thức sản xuất là gì
  47. Lực lượng sản xuất bao gồm những nhân tố nào
  48. Quan hệ sản xuất bao gồm các mối quan hệ nào
  49. trong quan hệ sản xuất thì mối quan hệ nào giữ vai trò nhất định
  50. Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
  51. Kiến trúc thượng tầng là gì
  52. Cấu trúc của kiến trúc thượng tầng
  53. Cuộc cách mạng nào sau đây là cách mạng xã hội
  54. Nguyên nhân sâu xa cảu cách mạng xã hội?
  55. Bản chất của con người là gì?
  56. Quần chúng nhân dân là chủ thể sáng tạo chân chính ra lịch sử vì lý do nào
  57. Theo quan điểm của CN duy vật lịch sử thì vai trò quyết định lịch sử thuộc về ai?
  58. Hiểu thế nào về tính tương đối của chân lý
  59. Tồn tại xã hội là gì?
  60. Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
  61. Con người là gì
  62. Vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân phụ thuộc vào các điều kiện khách quan và chủ quan nào?
  63. Những phẩm chất cần thiết của người lãnh tụ cần phải có
  64. Chủ nghĩa duy vật lịch sử là gì?
  65. Sản xuất xã hội bao gồm loại hình nào
  66. Khái niệm nào thể hiện sự thống nhất giữa lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định và quan hệ sản xuất tương ứng
  67. Nhân tố hàng đầu của lực lượng sản xuất là gì?
  68. Nhân tố nào trong lực lượng sản xuất là đông nhất, cách mạng nhất
  69. Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
  70. Cơ sở hạ tầng của xã hội bao gồm các yếu tố nào
  71. Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
  72. Nguồn gốc kinh tế của sự vận động và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội
  73. Vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội là gì?
  74. Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội
  75. Bản chất của con người theo triết học Mác
  76. Vai trò cảu anh hùng lãnh tụ trong lịch sử
  77. Trong kết cấu của tồn tại xã hội, yếu tố nào là quan trọng nhất?
  78. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
  79. Vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân
  80. Theo V.I.Lenin: “Tron glich5 sửm chưa hề có một giai cấp nào giành dc quyền thống trị, nếu nó ko đào tạo dc trong hàng ngũ mình những ……………………………… những đại biểu tiền phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào”.
  81. Để trở thành lãnh tụ của quần chúng nhân dân, phải là người có những phẩm chất cơ bản nào?

  So many times you always wanted more,
  Chasing illusions that you're longing for.
  Wish I wasn't crying.
  Can you hear me crying.

 2. #22
  Member LazyMeo's Avatar
  Join Date
  Mar 2008
  Posts
  31

  Default Một ngày bình thường

  Một ngày hè tháng 8....
  -------------------------------

  Sương sớm còn quanh quẩn nô đùa chưa chịu tan, lác đác trên sân trường là vài chiếc lá bàng cùng mấy cánh phượng xinh vừa rơi xuống trong cơn mưa hôm trước. Những tia nắng đầu tiên cùng chen nhau giành chỗ trên những tán lá khoe cái rạng rỡ của mình để báo hiệu một ngày đẹp trời đang đến. Và giữa cái khung cảnh tuyệt đẹp ấy là một đứa nhóc nhàn rỗi đùa giỡn với chú kiến vàng nhỏ trên ghế đá…
  “Cô ta chỉ là một cô gái hậu đậu bình thường!”-Có lẽ người ta sẽ nghĩ thế khi gặp nó, trò chuyện với nó, một nhỏ tên Như 18 tuổi. Chính cái bình thường ấy mang cho nó cái cảm giác nhàm chán cũng rất ư là bình thường! Nó ngồi ở góc sân và nhớ về quá khứ, nhớ về những người bạn lẫn kẻ thù từ thời tiểu học đến cấp II, III…nó buồn! Trước kia thì cái cụm từ “Rớt Đại học” cũng từng trượt qua đầu nó. Bây giờ, điều ấy đã chính thức trở thành sự thật. Cứ ai đó khơi ý nghĩ ấy lên thì cổ họng nó lại nghẹn đắng, nỗi buồn cứ xông lên không gì cản lại nổi… Ở xóm của nó, người ta luôn cho rằng học trường chuyên ra là ngon, là thể nào cũng không trượt đại học, không ít người đinh ninh rằng nó đỗ cả ba đợt thi!...
  Nó cứ ngồi đó, ngắm gì không rõ, nó nhớ lại những câu chuyện đã từng đọc qua, chắc nó đang mong đợi một chàng “hoàng tử” hay một người bạn nào đó sẽ xuất hiện ở cái nơi vắng vẻ ấy để trò chuyện, an ủi nó. Nhưng điều đó là viễn vong, nó đành tin sự thật rồi quay xe ra về. Tranh thủ búng một cái rõ đau vào ngực chú dế nhũi vừa bắt được, nó không quên khuyến mãi cho chú một nụ cuời nhạt trước khi thả chú trở lại với đám Mười giờ ướt sương, loài hoa mà nó thích nhất…
  ----------**----------
  Về đến nhà, nó nằm đó ngó lên trần nhà, nhìn đăm đăm tới mức nếu cái trần mà biết suy nghĩ thì thể nào cũng trốn mất vì sợ bị “ăn tươi nuốt sống”! Suốt sáu năm trời, lần đầu nó phải chịu “thất nghiệp” ở nhà lâu như thế: gần một tháng trời không phải đi học lẫn đi thi, chỉ vẩn vơ ở nhà, nó chán! Bạn bè nó giờ này hầu hết đã đỗ đại học, đang chuẩn bị cho kì thi sắp lớp, nó ganh tỵ với họ vì phải nằm nhà lo lắng đến mất ăn mất ngủ không biết sẽ học ở đâu… Có khi nó còn nghĩ đến cái chết nữa, nó từng viết ra một kết cục rằng nó với một bộ đồ thật đẹp sẽ mang theo tất cả buồn phiền và áp lực thời cấp III nhảy xuống hồ. Nó ngồi vắt vẻo trên gò đất trông cái mặt hồ đẹp đẽ kia “Nước dưới ấy sâu lắm, không biết bơi mà nhảy xuống thì sẽ chết ngay thôi!”-nó nghĩ vậy và hậu đậu ngủ quên luôn đến trưa! Bước vào nhà, ngó thấy con mèo Lady đang nằm cuộn tròn trên tấm thảm, nó bỗng phấn khích và ôm con mèo vào lòng chặt đến nghẹt thở khiến con Lady sợ quá giãy giụa rồi cong đuôi chạy mất… Nó còn lại một mình, nằm xuống đệm, bật bài “song from secret garden” quen thuộc, nó vừa nghe vừa xếp sao giết thời gian…
  ----------**-----------
  Nó hớn hở:
  -Mẹ ơi! Con lên Bến Lức chơi chút nha!!
  -Uh. Mặc đồ sao cho coi được đó!-Mẹ nó không những cho đi mà còn cho nó 200k nữa, y như trong mơ vậy! Nó dắt xe ra, đi mà cũng chẳng biết mục đích là gì, chỉ chạy vòng vòng vô định. Nó dừng lại trước một cánh đồng đầy lúa chín xa lạ mà nó cũng không rõ là ở đâu. Hơi lạ là nó đã đi hơi lâu mà mẹ nó cũng không điện hỏi xem nó đang làm gì. Nhưng nó cũng không quan tâm lắm, nó đang nhớ về Sky-nó mỉm cười khi nhớ lại dòng chat “Như chờ tui về chung với nha!”. Đó là lần đầu tiên nó chat với Sky, nhưng nó đã không chờ mà chạy một mạch từ tịm net về nhà trọ. Đấy có lẽ là cái chuyện mở đầu để hai ngưởi thân nhau hơn: cùng đi ăn kem và ngồi bên nhau suốt đêm, cùng tắm mưa và chơi đùa, và xưng hô với nhau kiểu “Ông nội và cháu nội”! Chính Sky đã giúp nó bước qua rất nhiều áp lực, trao cho nó những kỉ niệm tuổi học trò mà súyt nữa bị bài vở làm xao lãng mất. Rồi mùa thi cũng đến, Sky và nó không còn gặp nhau thường xuyên nữa, lượng tin nhắn cũng tiến dần về 0…nó nhớ những tin nhắn ấy, nhờ chúng mà nó đã vui vẻ và tự tin cũng như thương Sky biết bao
  Đang ngồi ủ rủ thì Sky xuất hiện, ngay trước mắt nó.
  -Sao lại ngồi một mình buồn vậy cháu nội?
  -Hổng biết! Nội ở đâu ra vậy?!!
  -Thì ở đây chứ đâu! Cháu nội chạy gì mà nhanh quá trời!
  -Ờ! Chết sớm càng tốt chứ sao?-Nó trả lời một cách ương bướng.
  -Nói vậy mà nghe được hả?
  -Được chứ sao không! Hì hì, đi ăn kem hông?
  -Okie luôn!
  Nó và Sky chạy song song trên đường lớn dưới cơn mưa phùn nho nhỏ. Niềm hạnh phúc đang ngập tràn không gian thì có một toán say xỉn lạng lách trước mặt. Một trong số chúng lạc tay lái và lao thẳng vào nó. Mọi thứ đỗ vỡ, Sky đẩy nó ra lề, cả hai té xuống mặt đường uớt nước…
  ------*
  Tỉnh lại trong bệnh viện, nó nghe người ta nói rằng Sky đã ko cứu được nữa. Nó chạy sang, trên tay Sky vẫn nắm chặt cái điện thoại, số của nó hiện trên màn hình. Nó không tin Sky đã chết, nó lay mạnh:
  -Nội dậy đi, đừng đùa nữa, kon không giỡn đâu..Ngồi dậy và nói rằng đây chỉ là một trò đùa thôi…Nội??????-Không có phản hồi nào cả…
  -Nó chỉ toàn lo cho con thôi. Nó gọi tên con trước khi ngất đi đó-là tiếng nói trong nghẹn ngào của bác, mẹ Sky. Nó nghe tim mình nhói đau…
  Cảnh vật thay đổi, nó đang ngồi trước mộ Sky, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo, cảm giác tội lỗi ngập tràn trong tim nó, nếu không vì nó thì Sky đâu thế… Nó khóc…
  -Vậy tù xì đi, Ai thua chết trước! – Nó vênh mũi lên nói với Sky
  ….
  -Yeah! Kon thắng rồi, vậy là kon phải chết sau thôi, không được đòi chết nữa đó!
  -Hổng chịu đâu! Ừh mà cũng được, nội xuống dưới trước xây nhà sẵn cho kon ha.
  -Ok, kon xuống là nội ra đón liền!
  -Hì hì… Hứa rồi đó nghen!
  Đoạn đối thoại trở về trong đầu nó, rõ ràng đến lạ lùng… “Chỉ là đùa thôi mà…Ai cho nội bỏ kon vậy hả? Nội hông thương kon gì hết” – Nó bỗng trở nên oánh trách và đứng dậy quay đi-“Giận nội luôn…”. Nó tức và chưa kịp bước tới thì té oạch xuống đất, mọi thứ xung quanh tối sầm lại…
  -----------**-----------
  Có gì đó nằng nặng đè trên ngực, nó mở mắt ra và thấy nhóc mèo Lady đang ngủ ngon lành trên người nó…Trên tay vẫn còn ngôi sao đang xếp dở, người nó toát mồ hôi ướt nhem. Nó đẩy con Lady xuống, nhìn vào điện thoại, có tin nhắn của Sky… Nó nhận ra rằng những chuyện vừa rồi không hề xảy ra, nó chỉ vô tình ngủ quên và mơ một giấc mơ dài kì cục thôi… Trong người khó chịu, nó bước ra ngoài, đá cho cái bao sách tập một cái chí mạng, nhưng cái bao không hề gì cả, chỉ có chân nó là đau điếng! “Đây đúng là thực tại rồi, phù…=.=””-nó mỉm cười nhẹ nhõm. Một ngày nữa lại trôi qua, nó chẳng biết bao giờ thì cái chết chóc mới rời khỏi đầu nó, vì mới hôm qua thôi nó đã mơ thấy hàng tá xác chết trước cửa nhà mình…

  So many times you always wanted more,
  Chasing illusions that you're longing for.
  Wish I wasn't crying.
  Can you hear me crying.

 3. #23
  Member LazyMeo's Avatar
  Join Date
  Mar 2008
  Posts
  31

  Default Re: Buồn là gì?

  --tháng 05.2008---
  Phải nói là buồn thật đó, buồn lắm! haha, vì sao buồn ưh? nói ra thì...nhãm lém! Là vì tình đó! Nhỏ Lazy này lại buồn vì mấy thứ nhãm nhí đó àh? Nghe lạ đời thậta
  Không, chưa chắc là buồn...vì nó..đã KHÓC rùi, chứ nói gì là buồn!
  Chẳng hiểu nổi lun....tự nhiên lại ngồi khóc 1 mình! KHÔNG phải 1 lần, mà là mấy lần rùi....Từ trứơc h, nó chỉ khóc vì điểm thui mà...(nhưng bj h nó wen với điểm thấp rùi cơ mà, cả ăn 0 điểm nó còn dửng dưng, huống chi =.="). Có thể nói nó thua rùi! Thua thảm hại! Thua thảm hại trứoc người mà nó gọi là Utan!
  Nó buồn, nhưng nó ko nói, vì,..."tiểu thư khó tính" lun giữ cái hình tượng lun vui vẻ hoà đồng của nó! Ko bao h bùn vì chuyện nhãm nhí ấy!


  Utan? Ay ya,....nếu ngày trước nó ko phải là 1 tay Spam chúa, ko chọn chơi game boom, ko chọn cái tự do 30 ấy thì có lẽ mọi việc sẽ bt lắm....


  Câu chuyện cũng khá là......


  Ban đầu, chỉ là vô chơi cho vui, có cả Thư - nhỏ bạn thân chơi nữa.... thế là nó chơi njck Lazycat1110,. Thư chơi njck Kieunhu1110. Và 1 hôm, vì mua nhầm nên njck kieunhu1110 lại có 1 chiếc nhẫn để kết đôi.... kết đôi ai h? uh` thì LAzycat kìa! aha!.....Mọi việc chỉ mới bắt dầu thôi...
  Trong 1 hôm lon ton thế nào ko bjt....dzăng mạng, và thế là tự nhiên bị lỗi, couple kieunhu1110-lazycat1110 bị mất kết đôi... rùi...Khj định mua 1 chiếc nhẫn mới cho couple thì 1 nhân vật xuất hiện (boycherry18) , cầu hôn Lazycat.... thế là đồng ý lun...vì lun xem mọi việc bt mà....! Rồi 1 ngày kia, anh trai KhAcDaNg lại chia tay bx, và mún kết đôi với em gái Lazycat! uh` thì cũng ko sao... Nó cũng ko thích boycherry nên lại 1 lần nữa kết đôi...kết đôi với anh trai KhAcDaNg!

  Nhưng...anh trai K lại kết đôi lại với bx nên....chia tay em gái lazycat! >''<
  Lon ton, lux ấy là lux Siêu Cấp đóng cửa!...Lazycat lại chơi 1 mình, Spam 1 mình,....vì cô bạn lux ấy cũng ít chơi chung.... Hôm ấy là một ngày cũng đẹp trời gúm, Đang fá fách Spam thì nó thấy 1 cai tên phapsu gì gì đó... Cũng đang Spam "mệt wa'". hà hà. cũng hem sao hết áh, pm nói chuyện chơi....ko bjt lux ấy bux cái gì mà mún cãi nhau ! hì hì, cũng vui ha! Thế là vô room chơi chung, ý chòy, cấp 8 SC...hạng 49...ac ac..... gúm wa' mức TT_TT Mình thì chỉ có cấp 6 thôi....Mình ghét mấy tên chảnh lắm, nên đợi xem cái bạn này có chảnh vì cấp cao ko để còn gây nhau....Ac, nhưng mà...bạn ấy hiền wa'! Cũng dc, thui thì làm wen lun! aha

  Rùi add njck yahoo! Biết sao ta? Cũng hợp gúm , Utan-Lazy, nói chuyện khá nhìu, có chung nhìu sở thích nữa chứ....Và ko bjt vì sao? Nhỏ lazy khìn ấy lại thích! uh` Thích PhapSuLove ấy!

  Rồi lại khùng khùng...sưu tầm nhẫn! ặc ặc, mấy njck kia tự lập ra rùi mua nhẫn cưới chính njck của mình...với sự giúp đỡ of Thư! hà hà....Cũng đã đủ rùi, còn 1 chiếc nhẫn ngoc bích cho Lazycat đấy! Lúc ấy Lazy cấp cũng đâu thấp lắm, dễ xưong thì...ai bjt, nhưng chắc cũng nhìu ng thích nó lắm! Lại có sẵn nhẫn thì...chuyện kết đôi đâu có khó! Chà, học trò nó - nhoccon820 đồng ý kết đôi, uh`! Lại vào TD 30, lại Vô chơi chung bạn bè, có cả nhóm Utan! Mời wedding đây! ai đi thì qua room Lazy nà!
  Phapsulove1 cũng đi! nhưng mà thèng nhox này....T_T gì mà cứ out hoài thía!!!?!? thế là...Nó lại có dịp Spam, cả Utan... rồi anh ấy hỏi mình vài câu..... >"< Anh vẫn còn kịp đó.... Thế là mình cầu hôn lun... Nếu ko đồng ý thì thui....thế là sau một hồi suy nghĩ, Utan đã đồng ý...Mình cũng khá bất ngờ>"< Bất ngờ ! Giống cưóp xe hoa wá đi mất...Ngay khi dự wedding mới hay chứ...còn mình nữa, cũng cứơp đi Utan từ tay 1 ai đó thôi,...có hơn gì? TT_TT 1 wedding đặc biệt!
  Nó vẫn thích gọi cho utan... dân gia lai lại nói giọng bắc, nghe ấm mà dễ thuơng wa'... Nó sở hữu 1 bộ trên 20 cái sim cũng vì utan.. Utan khen giọng miền Tây dễ xương... gần như mỗi lời nói cuả utan đều làm tim nó đập mạnh hơn bt... Ấy vậy mà...
  ..Utan muốn dc nó gọi = ox...nó từ chối... Nó chỉ tỏ ra như rằng a là anh trai nó...
  Thật tệ, dù có thích hay ko đi nữa thì nó cũng ko mún nói ra! ko mún thật đấy! >"< ! Rồi nó biết, ngày ấy cũng đến...1 đứa lun vui vẻ mà. Ngày ấy đến thì cũng phaỉ tỏ ra BT thôi! "Em nghĩ sao khi anh xem em là...em gái?" 1 tin nhắn nhận dc từ 01684.....
  "Uhm, đó là suy nghĩ của anh, ko sao cả"
  Chào ..Anh trai of Em gái >"<. Tuy nó cũng thích thật đó, nhưng nó ko nói ra... nó...>"< ko fải là 1 ngưòi thích Níu kéo kia mà....Là em gái chắc cũng là BT! >"< Không sao! Anh nó lại kết đôi với bx! Còn mình vẫn là kẻ ngoài cuộc! Tại sao Lazycat lại ko có duyên thế nhỉ? 4 lần...4 ngưòi bj h đều đã có cặp đôi... Kieunhu1110-nhoccon....boycherry18-muabuon4834.... khacdang-bupbedoimoi.....phapsulove1-leanhne
  Nhưng chỉ 1 ngưòi, chỉ 1 ngưòi là có thể làm cho Lazy này bùn thôi! Và lại là Utan >"<

  Câu chuyện vẫn chưa đến đâu cả...Chỉ là bt thôi! Vì mình bj h đóng vaj trò là "em gái" kia mà! u`h...>"<
  Nhưng rùi thì cũng wa thui, buồn 1 mình rồi cũng hết bùn.!! Vì dù sao cũng có 1 ngưòi hay gọi và nhắn tin với nó... Đó là Đạt-bạn thân của utan...
  haha, nó chuyển sang đanh đá hơn, Đáng ghét hơn, thích cãi nhau với ông anh utan này hơn! cũng vui mà!


  Xong rùi! xong cả rùi, nhưng mà hôm nay sao nó lại bùn ưh?
  Nó bùn vì cách nói chuyện of Utan mấy hôm nay... Bùn wa' đi mất >"< bùn lạ lùng!
  Pr0 wa' đi mất. Trứoc h có ai có khả năng làm Lazy này bùn như thế ko? Câu trả lời là KO! Anh ta có làm gì nhìu đâu, có nói chuyện hơi wá đáng thôi! >"< nhưng hình như do nhỏ khùng này đa cảm wa'!
  Rồi ko biết thế nào mà..buổi sáng...ngồi nghe nhạc 1 mình trog lớp (dc nghỉ tiết) Nó lại khóc 1 mình.... Ko ai thấy nó khóc đâu....tóc mái của nó dài đến che cả mắt rùi...lại đag cúi xuốg bàn giả ngủ nữa mà... TT_TT
  Rồi trưa về nhà, lại 1 lần nữa...anh ta dám gửi lại tin nhắn của mình gửi "trả CÔ" "TUI ko mún lưu giữ..." rùi gì gì đó....nó xoá cả rùi... ko nhớ nữa...
  Nhưng nó biết mình đã nói 1 câu: "Tôj đang rất bình thừog"
  Chẳng biết!! tự nhiên cảm xúc của nó lại như thế, nếu với ngày bt thì nó vẫn bt mà. nhưng sao hôm nay mình lại rơi nưóc mắt? Hay là do mắt nó đã đến lúc phải đi tái khám để típ tục uống thuốc? Ko đâu, bt thì nó đâu có nhìu đến thế, nó cứ tuôn trào, ko ngăn lại dc.... Cũng may là nhỏ T ngủ rùi, nếu ko T lại bảo nó điên mất!
  Thôi xjn đừng suy nghĩ nữa! Utan ấy...cứ xem như bt đi! vẫn thích dc đánh thức bởi tiếng nhạc chuông với bài "nàg công chúa cổ tích" (là nhạc chuông khi utan gọi đến)!
  Đừng rơi nưóc mắt vì chuyện không đáng... đừng bùn vì tình cảm\, đừng lăng nhăng, cố gắng học!! thế đó, tất cả những gì nó tự nhủ mình fải làm! Nó thích!!, nhưng nó ko dám mơ tưỏng đâu! nó chỉ là 1 kẻ bt thôi! ko dám nghĩ đến Utani đâu. Tình yêu là ko níu kéo mà! ha...ha..!
  Vậy đó, tim vẫn đập rộn ràng khj ngân nga lên giai điệu bài nhạc chuôg "nàng công chúa cổ tích"! Cho dù nó có bắt máy hay ko thì vẫn cảm thấy vui!

  ----tháng 10.2008---
  Utan rớt nv1 thì phải...Nhưng a cũng tìm dc 1 chỗ ở Dh Văn hiến... Nó chỉ biết thế...nó ko múôncan thiệp vào đời a nữa... Nó cố quên a... Và như 1 quy lụât..Cố wen^ lại càng nhớ... Nó cứ buồn...


  ----tháng 05.2009----


  Đã 1 năm trôi wa... Nó dc ko ít nguời wan tâm, nhưng Utan lại bíên mất... Utan ko nói chuyện với nó, mà với tính tự ái của nó thì sao mà bắt chuyện với utan dc... Thời gian cứ thế trôi, rất nhiều khi nó mơ thấy utan, chẳng rõ ràng gì cả, vì đã bao giờ nó gặp mặt a đâu... Utan đáng ghét- utan là thất bại duy nhất của nó... Nó thực sự ko thể hiểu nổi chính mình...

  ----tháng 08.2009----


  Nó bận túi bụi cho kì thi đại học... Và nó cũng hồi hộp chờ kết quả, dù biết rằng nó..chắc chắn rớt!! Utan ko còn nói chuyện với nó... Tình cảm của nó cũng vơi dần theo thời gian.. Ng ta nói đúng "thời gian có thể tàn phá mọi thứ". Nhưng nó vẫn gọi cho a khi cảm thấy buồn hay hụt hẫng... ừhm! A vẫn là thất bại duy nhất của nó!

  -----tháng 11.2009----
  Status của utan là "Mất điện thoại rồi"... utan cũng chẳng onl yh... Hì, thế là bí đuờng liên lạc... Nó đã ko còn thích a nữa... Nhưng nó bíêt 1 điều rằng, nếu nó gặp dc a, chắc chắn nó sẽ thích a 1 lần nữa...
  Ấy thế đó, nhưng Utan ko phải là nguyên nhân chính đưa đến bài víêt này...mà bởi vì bây giờ nó lại thích 1 nguời... 1 nguời mà nó nghĩ là rồi thì nó cũng sẽ lâm vào tình cảnh như truớc kia... Nó sợ >"<! Trái tim nó đã đóng băng 1 thời gian dài rồi... Nó ko biết lần này trái tim nó đang gõ nhịp đúng hay chỉ là 1 báo động giả thôi... nó khó xử, nó bùn!! Nó quyết tâm sẽ..ko thích ai hết!! >"<!
  ---------tháng 9.2010------------
  Kết thúc chưa anh? Cái khi em tìm dc nick anh, liên lạc dc với anh..
  Muốn gặp 1 lần thôi
  Mà sao khó quá..
  Dù gì cũng ko còn thích anh nữa
  nhưng vẫn muốn gặp, chỉ để thấy dc anh - một người pro nhất trong quá khứ của em.. một người e iu trong muộn màng!
  Vậy nhé! Ko muốn gặp thì thôi vậy, ko còn khoảng cách địa lý thì còn khoảng cách tâm hồn.. xa vời vợi, e cũng ko hiểu anh sợ e chỗ nào, mà đến h vẫn chưa chịu gặp mặt e?
  Ngày xưa e cứ ngỡ iu xa là bt, cứ ngỡ khi anh đến sài gòn e sẽ gặp dc anh, vui vẻ, nhưng đâu ngờ..
  Last edited by LazyMeo; 09-29-2010 at 09:34 AM.

  So many times you always wanted more,
  Chasing illusions that you're longing for.
  Wish I wasn't crying.
  Can you hear me crying.

 4. #24
  Member LazyMeo's Avatar
  Join Date
  Mar 2008
  Posts
  31

  Default Vĩnh biệt ấy


  Ấy biết không, từ cái nhìn đầu tiên tớ đã thích ấy rồi… Hôm đó ấy đang tập văn nghệ với đội của ấy… Tớ cùng con bạn cùng làm trang phục với ấy… Ấy nhí nhảnh đáng yêu quá, chỉ mỗi tội ấy cứ thích chọc ghẹo người khác miết thôi! Tiếc là tớ phải về sớm, tớ ko ở lại xem ấy diễn dc, nhưng tớ có dc chữ ký của ấy rồi..Tớ đã giữ nó mãi bên mình đó!
  Rồi tớ với ấy nhắn tin với nhau… Ấy lại đi với đội, tớ gặp ấy, rồi cũng vì 1 lời hứa với ấy mà tớ gia nhập vào đội mình đó ^^ Mến ấy lắm cơ! Tớ đưa ấy 1 trong 4 cây viết mà tớ mặc định chỉ tặng cho người đặc biệt thôi, ấy cũng tặng lại tớ 1 cái lược pé pé xinh xinh, tớ cũng mang nó bên mình suốt…
  Chủ nhật! Người nhà chẳng có cho tớ đi đâu, nhưng tớ trốn đi, chỉ để thực hiện lời hứa và gặp ấy thôi ^^ . Hôm ấy vui lắm, chắc là 1 trong những ngày đẹp nhất đời tớ đó… Tớ dc tự do, tớ vui vẻ với tất cả mọi người, tớ dc đi đến 9h tối để tham gia cùng ấy trong ngày hội của khoa ấy đang học… Dc nhìn ấy vui vẻ cười đùa… Câu nói “Sao bồ ko thi vô […] (khoa của ấy) mà lại học du lịch vậy!!” làm cho tớ vui lắm, nhưng tớ chỉ cười thôi! Tớ muốn dc đi chung ấy về lắm vì ấy ko có xe, nhưng ấy không chịu, tớ cũng đành về thôi… Lúc cầm điện thoại của ấy tớ đã lỡ đọc 2 tin nhắn trong đó, xin lỗi ấy nhiều, tớ chỉ wen tay mà nhấp vào thôi àh… Tớ ko thích ấy giận tớ tý nào đâu…

  Ngày hỗ trợ hiến máu, tớ và ấy lại gặp nhau… Tớ vốn nhí nhảnh chỉ thích chạy vòng vòng thôi, ấy cũng đi khắp nơi, nhưng chúng ta không nói chuyện nhiều… Chiều ấy về, tớ cũng về cùng, tớ nhõng nhẽo chạy theo bắt ấy chở tớ, ấy cũng chở! Tớ vui lắm, nhưng tớ biết ấy chỉ xem tớ là bạn thôi… Ấy tự hỏi 1 câu rằng sao tớ và ấy thân hơn nhỏ bạn tớ và ấy-cả 3 wen nhau trong 1 ngày mà… Hì, ngây ngô quá >”<! Thì ấy và tớ nói chuyện với nhau nhiều hơn chứ gì!!
  Ngày hiến máu cuối cùng, tớ đăng ký nhưng ấy ko cho tớ hiến, mọi người cũng bảo tớ sức khỏe yếu… Trông ấy hôm đó dữ quá, tớ sợ! Sau đó ấy cũng không nói chuyện nhiều với tớ, tớ cũng bận bịu nhiều thứ nên chẳng quan tâm mấy… Rồi 1 lần gặp nữa, tớ cũng đòi ấy chở về, nhưng ấy từ chối, bọn tớ đùa giỡn giật nón của ấy, ấy ko thèm lấy lại… Ấy lại lon ton trên đường về tìm cái atm, tớ mún giúp ấy mà ấy lại bảo là tớ theo giễu ấy! Ấy nóng tính quá đi thôi! Tớ suýt giận ấy đấy, tớ trước giờ hiếm khi bắt chuyện với ai và tớ áp dụng luôn với ấy, tớ im lặng, từ nhỏ tới giờ chỉ có ấy là dám xúc phạm lòng tốt của tớ như thế! Tớ ghét ấy!
  Nhiều ngày sau ấy mới nt xin lỗi tớ, nhưng tớ không cần đâu! Tớ ghét nhất lời xin lỗi đó. Lần này tớ giận ấy thật rồi! Lần gặp gần đây tớ chỉ cười đùa vui vẻ với tất cả mọi người, vẫn nhí nhảnh như tớ từ trước tới giờ, vẫn giữ cặp dùm ấy khi ấy nhờ, vẫn vui vẻ để ấy gỡ món đồ mà tớ cướp dc từ tay 1 người anh – nó cũng khá wan trọng với tớ đó! Hy vọng là ấy giữ nó kĩ… Hì, vài người trong đội đồn rằng tớ với ấy là 1 cặp, tớ không quan tâm mấy đâu, và tớ cũng không muốn ấy wan tâm… Tớ ko mong ấy thích lại mình, tớ đôi khi khoái nếm cái vị “đơn phương” lắm…
  Nhưng ấy biết không, chúng ta sẽ chẳng còn được gặp nhau nữa rồi, tớ đã vô tình biến mất khỏi thế gian, h đây tớ bất lực, hình hài tớ thì nằm đó, còn tớ đang bay quanh quẩn khắp nơi, tớ hông có muốn mất đi như vậy đâu, nhưng bất khả kháng, 1 tên say xỉn đã cướp lấy sự sống của tớ mãi mãi rồi… tớ bây giờ chỉ còn là 1 cái bóng vất vưỡng “thổi đèn không tắt” thôi… Chúc ấy hạnh phúc... Tớ đi đây, tạm biệt nhé, mong là có một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau, tớ chỉ như 1 làn gió thôi, mong là làn gió này đã mang lại chút hơi mát mẻ cho ấy… I love you..

  Note: nhân vật nữ trong truyện là người đã chết !! >"<!
  T.T.K.T

  So many times you always wanted more,
  Chasing illusions that you're longing for.
  Wish I wasn't crying.
  Can you hear me crying.

 5. #25
  Member LazyMeo's Avatar
  Join Date
  Mar 2008
  Posts
  31

  Default Re: Buồn là gì?

  a cũng lừa dối e..........

  So many times you always wanted more,
  Chasing illusions that you're longing for.
  Wish I wasn't crying.
  Can you hear me crying.

 6. #26
  Junior Member Joker'sdark_knight's Avatar
  Join Date
  Feb 2010
  Posts
  1

  Default Re: Buồn là gì?

  Nothing to say ......
  Last edited by Joker'sdark_knight; 02-24-2010 at 09:00 AM. Reason: Nothing

 7. #27
  Member LazyMeo's Avatar
  Join Date
  Mar 2008
  Posts
  31

  Default Re: Buồn là gì?

  tất cả, chung quy cũng chỉ là kon ng ta vô dụng, ta ngốc nghếch, ta điên khùng, ta vẫn là kon ng mà thôi, chẳng phải là cái kon mèo điên nào hết!!

  So many times you always wanted more,
  Chasing illusions that you're longing for.
  Wish I wasn't crying.
  Can you hear me crying.

 8. #28
  Member LazyMeo's Avatar
  Join Date
  Mar 2008
  Posts
  31

  Default Re: Buồn là gì?

  I'm a Liar
  ........................

  So many times you always wanted more,
  Chasing illusions that you're longing for.
  Wish I wasn't crying.
  Can you hear me crying.

 9. #29
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Re: Buồn là gì?

  We all are sometimes...

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts