Lăng Ngô Quyền - Bạch Đằng Giang
Chùa Thầy
Chùa Đậu - Pháp Vũ Tự