Chà tạm được tuy nhiên đức năng thắng số vô thường chi phối vạn vât. chỉ có động cơ là chi phối bọn...