Anonymous said...
Ông Nguyễn Đan Quế kêu gọi: “Bỏ điều 4 Hiến pháp bằng cách trao trả QH chức năng là cơ quan quyền lực tối cao của quốc gia; QH ban hành Luật tách ĐCS ra khỏi mọi cấp chính quyền;...