Trong vài ngày tới Động Nhím sẽ sắp sếp lại phòng Trao Đổi Software.

1. Phòng Trao Đổi Software sẽ được chia ra thành vài phòng phụ để có thể dễ dàng tìm phần mềm, cũng như duy trì những bản dịch...