Mấy tháng gần đây một số spammer/robot Việt Nam hay vào ĐN spam với nhiều đề tài khác nhưng nhưng chỉ với một chủ đề: kem Meri.no.

Sẵn đây xin nói rõ: VietNhim/DongNhim là một website bất cứ ai...