Im lặng của thiền sư - Truyện ngắn của Phan Trang Hy

Im lặng của thiền sư
--------------------------------
1. Trời vần vũ. Bao tinh cầu xoay chuyển. Chỉ gió, chỉ tiếng gầm rú của chúng sinh....