PDA

View Full Version : CÒN ?ÂY LÀ SẤM TRẠNG TRÌNHnguyenminhanhtu
12-17-2005, 10:36 PM
Sấm Trạng Trình
Vận lành mừng gặp tiết lành
Thấy trong quốc ngữ lập thành nên câu
Một câu là một nhiệm màu
Anh hùng gẫm được mới hầu giá cao
Trải vì sao mây che Thái Ất
Thủa cung tay xe nhật phù lên
Việt Nam khởi tổ xây nên
Lạc Long ra trị đương quy?n một phương
Thịnh suy bỉ thới lẽ thư?ng
Một th?i lại một nhiễu nhương nên l?
?ến ?inh Hoàng nối ngôi cửu ngủ
Mở bản đồ rủ áo chấp tay
Ngự đao phút chốc đổi thay
Thập bát tử rày quy?n đã nổi lên
?ông a âm vị nhi thuy?n
Nam phương kỳ mộc bỗng li?n lại sinh
Chấn cung hiện nhật quang minh
Sóng lay khôn chống trư?ng thành b?n cho
?oài cung vẻ rạng trăng thu
Ra tay mở lấy đế đô vạn toàn
Sang cửu thiên ám vầng hồng nhật
Dưới lẫn trên năng vẫn uống quen
Sửa sang muôn việc cầm quy?n
Ngồi không ai dể khẳng nhìn giúp cho
Kìa liệt vương khí hư đồ ủng
Mặc cư?ng hầu ong ?ng tranh khôn
Tr?i sinh ra những kẻ gian
Mặt khôn đổi phép, mặc ngoan tham tài
?o vàng ấm áp đà hay
Khi sui đấp núi khi say xây thành
Lấy đạt đi?n làm công thiên hạ
?ược mấy năm đất lở giếng mòn
Con yết ạch ạch tranh khôn
Vô già mở hội mộng tôn làm chùa
Cơ tr?i xem đã mê đồ
?ã đô lại muốn mở đô cho ngư?i
Ấy lòng tr?i xuôi lòng bất nhẫn
Suốt vạn dân cừu giận oán than
Dưới trên dốc chí lo toan
Những đua bán nước bán quan làm giàu
Thống rủ nhau làm mồi phú quí
Mấy trung thần có chí an dân
?ua nhau làm sự bất nhân
?ã tuần bốn bể lại tuần đầu non
Dư đồ chia xẻ càn khôn
Mối gi?ng man mác khiếp mòn lòng nhau
Vội sang giàu giết ngư?i lấy của
Sự có chăng mặc n? ai đôi
Việc làm thất chính tơi b?i
Minh ra bổng lại thất thôi bấy gi?
Xem tượng tr?i đã giơ ra trước
Còn hung hăng bạc ngược quá xưa
Cuồn phong cả sớm li?n trưa
?ã đ?n cửu khúc còn thơ thi đ?
Ấy Tần Vương ngu mê chẳng biết
?ể vạn dân dê lại giết dê
Luôn năm chật vật đi v?
Âm binh ở giữa nào h? biết đâu
Thấy nội thành tiếng kêu ong ?ng
Cũng một lòng tr?i chống khác nào
Xem ngư?i dư?ng vững chiêm bao
Nào đâu còn muốn ước ao thái bình
Một góc thành làm tâm chứng quỷ
?ua một lòng ích kỷ hại nhân
Bốn phương r?i rỡ hồng trần
Làng khua m? cá lãng phân điếm tuần
Tiếc là những xuất dân làm bạo
Khua dục loài th? cáo tranh nhau
Nhân danh tr?n hết đâu đâu
Bấy gi? thiên hạ âu sầu càng ghê
Hùm già lạc dấu khôn v?
Mèo non chi chí tìm v? cố hương
Chân dê móng khởi tiêu tư?ng
Nghi nhau ai dễ sửa sang một mình
Nội thành ong ?ng hư kinh
?ầu khỉ tin sứ chèo thành lại sang
Bở mồ hôi Bắc giang tái mã
Giửa hai xuân bỗng phá tổ long
Quốc trung kinh dụng cáo không
Giữa năm giả lai kiểm hung mùa màng
Gà đâu sớm gáy bên tư?ng
Chẳng yêu thì cũng bất tư?ng chẳng không
Thủy binh c? phất vầng hồng
Bộ binh tấp nập như ong kéo hàng
?ứng hiên ngang đố ai biết trước
Ấy Bắc binh sang việc gì chăng ?
Ai còn khoe trí khoe năng
Cấm kia bắt n? tưng bừng đôi nơi
Chưa từng thấy đ?i này sự lạ
Bổng khiến ngư?i giá h?a cho dân
Muốn bình sao chẳng lấy nhân
Muốn yên sao chẳng dục dân ruộng cày
?ã nên si Hoàn Linh đ?i Hán
?úc ti?n ra bán tước cho dân
Xun xoe những rắp cậy quân
Chẳng ng? thiên đạo xây dần đã công
Máy hoá công nắm tay dễ ng?
Lòng báo thù ai dễ đã nguôi
Thung thăng tưởng thấy đạo tr?i
Phù Lê diệt Mạc nghỉ d?i quân ra
Cát lầm bốn bể can qua
Nguyễn thì chẳng được sẽ ra lại v?
Quân hùng binh nhuệ đầy khe
Kẻ xưng cứu nước kẻ khoe trị đ?i
Bấy gi? càng khốn than ôi
Quỉ ma trật vật biết tr?i là đâu ?
Thương những kẻ ăn rau ăn giới
Gặp nước bung con cái ẩn đâu
Báo thù ấy chẳng sai đâu
Tìm non có rẩy chừng sau mới toàn
Xin những kẻ hai lòng sự chúa
Thấy đâu hơn thì phụ thửa ân
Cho nên phải báo trầm luân
Ai khôn mới được bảo thân đ?i này
Nói cho hay khảm cung rồng dấy
Chí anh hùng xem lấy mới ngoan
Chử Rằng lục thất nguyệt gian
Ai mà nghĩ được mới gan anh tài
Hễ nhân kiến đã d?i đất cũ
Thì phụ nguyên mới chổ binh ra
Bốn phương chẳng động can qua
Quần hùng các xứ đi?u hoà làm tôi
Bấy gi? mở rộng qui khôi
Thần châu thu cả m?i nơi vạn toàn
Lại nói sự Hoàng Giang sinh thánh
Hoàng phúc xưa đã định tây phong
Làu làu thế giới sáng trong
Lồ lộ mặt rồng đầu có chử vương
R? sinh tài lạ khác thư?ng
Thuấn Nghiêu là chí Cao Quang là tài
Xem ý tr?i có lòng đãi thánh
Dốc sinh hi?n đi?u đỉnh nội mai
Ch?n đầu thai những vì sao cả
Dùng ở tay phụ tá vương gia
Bắc phương chính khí sinh ra
Có ông Bạch sĩ đi?u hoà hôm mai
Song thiên nhật rạng sáng soi
Thánh nhân chẳng biết thì coi cho tư?ng
??i này thánh kế vị vương
?ủ no đạo đức văn chương trong mình
Uy nghi trạng mạo khác hình
Thác cư một gốc kim tinh phương đoài
Cùng nhau khuya sớm dưỡng nuôi
Ch? cơ sẽ mới ra tài cứu dân
Binh thơ mấy quyển kinh luân
Thiên văn địa lý nhân luân càng mầu
Ở đâu đó anh hùng hẳn biết
Xem sắc mây đã biết thành long
Thánh nhân cư có thụy cung
Quân thần đã định gìn lòng chớ tham
Lại dặn đấng tú nam chí cả
Chớ vội vàng tất tả chạy rong
H?c cho biết lý kiết hung
Biết phương hướng bội chớ dùng làm chi
Hễ tr?i sinh xuống phải thì
Bất kỳ chi ngộ màng gì tưởng trông
Kìa những kẻ vội lòng phú quí
Xem trong mình một thí đ?u không
Ví dù có gặp ngư ông
Lưới chài đâu sẵn nên công mà hòng
Xin khuyên đấng th?i trung quân tử
Lòng trung nghi ai nhớ cho tinh
Âm dương cơ ngẩu ngô sinh
Thái nhâm thái ất trong mình cho hay
Văn thì luyện nguyên bài quyết thắng
Khen Tử Phòng cũng đấng Khổng Minh
Võ thông yên thủy thần kinh
?ược vào trận chiến mới càng biến cơ
Chớ vật v? quen loài ong kiến
Biết ray tay miệng biếng nói không
Ng? hay gặp hội mây rồng
Công danh sáng chói chép trong vân đài
Bấy gi? phỉ sức chí trai
L? là cho phải ngược xuôi nh?c mình
Nặng lòng thật có vĩ kinh
Cao tay mới gẩm biết tình năm nao
Trên tr?i có mấy vì sao
?ủ nho bi?n tướng anh hào đôi nơi
Nước Nam thư?ng có thánh tài
Ai khôn xem lấy hôm mai mới tư?ng
So mấy l?i để tàng kim quỉ
Ch? hậu mai có chí sẽ cho
Trước là biết nẽo tôn phò
Sau là cao chí biết lo mặc lòng
Xem đoài cung đến th?i bất tạo
Thấy vĩ tinh liệu rạo cho mau
Nguôi lòng tham tước tham giàu
Tìm nơi tam hiểm mới hầu bảo thân
Trẻ con mang mệnh tướng quân
Ngỡ oai đã dấy ngỡ nhân đã như?ng
Ai lấy gương vua U thủa trước
Loạn ru vì tham ngược bất nhân
?oài phương ong khởi lần lần
Muôn sinh ba cốc cầm binh dấy loàn
Man mác một đỉnh Hoành Sơn
Thừa cơ li?n mới nổi cơn phục thù
Ấy là những binh thù Thái Thái
Lòng tr?i xui ai nấy biết ru ?
Phá đi?n dầu khỉ cuối thu
Tái binh mới động thập thò li?n sang
L? chẳng thư?ng trong năm khôn xiết
Vẽ lại thêm hung kiệt mất mùa
Lưu tinh hiện trước đôi thu
Bấy gi? thiên hạ mây mù đủ năm
Xem thấy nhũng sương săm tuyết lạnh
Loài bất bình tranh mạnh hung hăng
Thành câu cá, lửa tưng bừng
Kẻ ngàn ?ông Hải ngư?i rừng Bắc Lâm
Chiến trư?ng chốn chốn cát lầm
Kẻ nằm đầy đất kẻ trầm đầy sông
Sang thu chín huyết hồng tứ giả
Noi đàng dê tranh phá đôi nơi
?ua nhau đồ thán quần lê
Bấy gi? thiên hạ không b? tựa nương
Kẻ thì phải thủa hung hoang
Kẻ thì binh h?a chiến trư?ng chết oan
Kẻ thì mắc thủa hung tàn
Kẻ thì bận của bổng toan khốn mình
Muông vương dựng ổ cắn tranh
?i?u thì làm chước xuất binh thủ thành
B?i b?i đua mạnh tranh giành
Ra đâu đánh đấy dem binh sớm ngày
Bể thanh cá phải ẩn cây
?ất bằng nổi sấm cát bay mịt mù
Nào ai đã dễ nhìn U
Thủy chiến bộ chiến mặc dù đòi cơn
Cây bay lá lửa đôi ngàn
Một làng còn mấy chim đàn bay ra
Bốn phương cùng có can qua
Làm sao cho biết nơi hào bảo thân
?oài phương thực có chân nhân
Quần tiên khởi nghĩa chẳng phân hại ngư?i
Tìm cho được chốn được nơi
Thái nguyên một giãi lần chơi trú đình
Bốn b? núi đá riểu quanh
Một đư?ng tiểu mạch nương mình dấy an
Hễ ?ông Nam nhi?u phen tàn tạc
Tránh cho xa kẻo mắc đao binh
Bắc kinh mới thật đế kinh
Dấu thân chưa dễ dấu danh được nào
Chim hồng vỗ cánh bay cao
Tìm cho được chốn mới vào thần kinh
Ai dễ cứu con thơ sa giếng
?ưa một lòng tranh tiếng dục nhau
Vạn dân chịu thủa u sầu
Kể dư đôi ngủ mới hầu khoan cho
Cấy cày thu đãi th?i mùa
Bấy gi? phá ruộng l? ch? mượn ai
Nhân ra cận duyệt viễn lai
Chẳng phi?n binh nh?c chẳng nài lương thêm
Xem tượng tr?i biết đư?ng đ?i trị
Gẩm v? sau h? Lý xưa nên
Giòng nhà để lấy dấu truy?n
Gẩm xem bốn báu còn in đ?i đ?i
Thần qui cơ nổ ở tr?i
?ể làm thần khí thủa nơi trị trư?ng
Lại nói sự Hoàng Giang sinh thánh
Sông Bảo Giang thiên định ai hay
Lục thất cho biết ngày dài
Phụ nguyên ấy thực ở đầy tào khê
Có thầy nhân thập đi v?
Tả phụ hửu trì cây c? làm binh
Giốc hết sức sửa sang vương nghiệp
Giúp vạn dân cho đẹp lòng tr?i
Ra tay đi?u chỉnh hộ may
Bấy gi? mới biết rằng tài yên dân
L? là phải nh?c kéo quân
Thấy nhân ai chẳng mến nhân tìm v?
Năm giáp tý vẽ khuê đã rạng
Lộ Ngũ tinh trinh tượng thái hanh
Ân trên vũ khí vân hành
Kẻ thơ ký tuý kẻ canh xuân đài
Bản đồ chảng sót cho ai
Nghìn năm lại lấy hội nơi vẹn toàn
Vững n?n vương cha truy?n con nối
Dõi muôn đ?i một mối xa thư
Bể kình tâm lặng bằng t?
Trăng thanh ai chẳng ơn nh? gió xuân
Âu vàng kh?e đặt vững chân
Càng b?n thế nước vạn xuân lâu dài
Vừa năm nhâm tý xuân đầu
Thanh nhàn ngồi tựa hương câu nghĩ đ?i
Quyển vàng mở thấy sấm tr?i
Từ ?inh đổi đ?i chí lục thất gian
Một th?i có một tôi ngoan
Giúp trong việc nước gặp an thái bình
Luận chung một tập kim th?i
Tướng quy?n tử sĩ nam nhi h?c đòi
Trượng phu có chí th?i coi
Những câu nhiệm nhặt đáng đôi nhành vàng
Tài nầy nên đấng vẻ vang
Biết chừng đ?i trị biết đư?ng đ?i suy
Kể từ nhân đoản mà đi
Số chưa gặp thì biết hoà chép ra
Tiếc thay hi?n sĩ bao già
Ước bằng Bành Tổ ắt là Thái Công
Thử cho tay giúp ra dùng
Tài này so cùng tài trước xem sao
Trên tr?i kể chín tầng cao
Tay nghe bằng một ti hào biết hay
Hi?m vì sinh phải th?i này
Rấp thù mở nước tiếc thay chưng đ?i
Hợp đà thay thánh nghìn tài
Giáng sinh rủi kiếp quỉ ma nhà tr?i
Nói ra thì lậu sự đ?i
Trái tai phải lụy tài trai khôn luần
Nói ra am chúa bội quân
?ương th?i đ?i trị xoay vần được đâu
Ch? cho nhân đoản hết sau
?ến chừng đ?i ấy thấy âu nhiễu nàn
Tr?i xui những kẻ ắt gian
Kiếp độc đạo thiết làm loàn có hay
Vua nào tôi ấy đã bày
Trên đầu bất chính dưới nay dấy loàn
?ua nhau bội bạn nghịch vi
?ch gia phi kỷ dân thì khốn thay
Tiếc tài gẩm được th?i hay
?ã sao như vậy ra tay sẽ dùng
Tài trai có chí anh hùng
Muốn làm tướng súy lập công xưng đ?i
Khá xem nhiệm nhặt tội tr?i
Cơ mưu nhiệm nhặt mấy trai anh hùng
?i tìm cho đến đế cung
Rấp phù xuất lực đế cung được toàn
Bảo nhau cương kỷ cho tư?ng
Bốn phương cũng được cho yên trong ngoài
Ch? cho động đất chuyển tr?i
Bấy gi? thánh sẽ nên tay anh hùng
Còn bên thì náu chưa xong
Nhân lực cướp lấy thiên công những là
??i ấy những quỉ cùng ma
Chảng còn ở thật ngư?i ta đâu là
Tr?i cao đất rộng bao xa
Làm sao cho biết cửa nhà đế vương
Dù trai ai chửa biết tư?ng
Nhất thổ th?i sĩ Khảm Phương thuở này
? ra lục thất gian nay
Th?i vận đã định th?i nầy hưng vương
Trí xem nhiệm nhặt cho tư?ng
Bảo Giang thánh xuất trung ương thuở nầy
Vua ngự thạch bàn xa thay
?ại ngàn vắng vẻ những cây cùng rừng
Gà kêu vượn hót vang lừng
?ư?ng đi th? thẻ dặm chưn khôn dò
Nhân dân vắng mạt bằng t?
Sơn lâm vào ở đổ nh? khôn thay
Vua còn cuốc nguyệt cày mây
Phong đi?u vũ thuận thú rày an dân
Phong đăng hoà cốc chứa chang
Vua ở trên ngàn có ngũ sắc mây
Chính cung phương khảm vần mây
Thực thay thiên tử là nay trị đ?i
Anh hùng trí lượng th?i coi
Công danh chẳng ngại tìm đòi ra đi
Tìm lên đến thạch bàn khê
Có đất sinh thánh bên kia cuối làng
Nhìn đi nhìn lại cho tư?ng
Dư?ng như chửa có sinh vương đâu là
Chảng tìm thì đến bình gia
Thánh chưa sinh thánh báo ca địa bình
Nhìn xem phong cảnh cũng xinh
Tả long tri?u lại có thành đợt vây
Hửu hổ uấn khúc giang này
Minh ?ư?ng thất diệu trước bày mặt tai
Ở xa thấy một con voi
Cúi đầu quen bụi trông v?i hồ sâu
Ấy đi?m thiên tử v? chầu
Tượng trưng đế thánh tô lâu trị đ?i
Song thiên nhật nguyệt sáng soi
Sinh đặng chúa ấy là ngôi chẳng cầu
?ến đ?i thịnh vượng còn lâu
?ành đến tam hợp chia nhau sẽ làm
Khuyên cho ?ông Bắc Tây Nam
Muốn làm tướng súy thì xem trông này

Thiên sinh thiên tử ư h?a thôn
Một nhà h? Nguyễn phúc sinh tôn
Ti?n sinh cha mẹ đà cách trở
Hậu sinh thiên tử Bảo Giang môn
Kìa cơn gió thổi lá rung cây
Rung Bắc sang Nam ?ông tới Tây
Tan tác kiến ki?u an đất nước
Xác xơ cổ thụ sạch am mây
Sơn lâm nổi sóng mù thao cát
Hưng địa tràng giang hóa nước đầy
Một gió một yên ai sùng bái
Cha con ngư?i Vĩnh Bảo cho hay
Con mùng búng tít con quay
Vù vù chong chóng gió bay trên đài
Nhà cha cửa đóng then cài
Ầm ầm sấm động h?i ngư?i đông lân
Tiếc tám lạng thương nửa cân
Biết rằng ai có du phần như ai
Bắt tay nằm nghỉ dông dài
Thương ngư?i có một lo hai phận mình
Canh niên tân phá
Tuất hợi phục sinh
Nhị Ngũ dư bình
Long hổ xà đầu khởi chiến tranh
Can qua tứ xứ loạn đao binh
Mã đ? dương cước anh hùng tận
Thân dậu niên lai kiến thái bình
Non đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu
Có một đàn xà đánh lộn nhau
Vượn n? leo cành cho sỉ bóng
Lợn kia làm quái phải sai đầu
Chuột n? lăm le mong cản tổ
Ngựa kia đủng đỉnh bước v? tàu
Hùm ở trên rừng gầm mới dậy
Tìm v? quê củ bắt ngựa tàu
Cửu cửu ki?n khôn dĩ định
Thanh minh th?i tiết hoa tàn
Trực đáo dương đầu mã vĩ
Hồ binh bát vạn nhập trư?ng an
Bảo Giang thiên tử xuất
Bất chiến tự nhiên thành
Lê dân bảo bảo noản
Tứ hải lạc âu ca
Dục đức thánh nhân hương
Qua ki?u cư Bắc phương
Danh vi Nguyễn gia tử
Kim tịch sinh ngưu lang
Thượng đại nhân bất nhân
Thánh ất dĩ vong ân
Bạch hổ kim đai ấn
Thất thập cổ lai xuân
Bắc hữu kim thành tráng
Nam tạc ng?c bích thành
H?a thôn đa khuyển phệ
Mục giả dục nhân canh
Phú quí hồng trần mộng
Bần cùng bạch phát sinh
Anh hùng vương kiếm kích
Manh cổ đổ thái bình
Nam Việt hửu Ngưu tinh
Quá thất thân thủy sinh
?iạ giới sĩ vị bạch
Thủy trầm nhi bắc kinh
Kỷ mã xu dương tẩu
Phù kê thăng đại minh
Trư thử giai phong khởi
Thìn mão xuất thái bình
Phân phân tùng Bắc khởi
Nhiểu nhiểu xuất ?ông chinh
Bảo sơn thiên tử xuất
Bất chiến tự nhiên thành
Thủy trung tàng bảo cái
Hứa cập thánh nhân hương
Mộc hạ châm châm khẩu
Danh thế xuất nan lương
Danh vi Nguyễn gia tử
Tinh bản tại ngưu lang
Mại dử lê viện dưỡng
Khởi nguyệt bộ đại giang
Hoặc ki?u tam lộng ngạn
Hoặc ngụ kim lăng cương
Thiên dử thần thực thụy
Thụy trình ngũ sắc quang
Kim kê khai lựu điệp
Hoàng cái xuất quí phương
Nhân nghĩa thùy vi địch
?ạo đức thực dữ đương
Tộ truy?n nhị thập ngủ
Vận khải ngủ viên trư?ng
Vận đáo dương hầu ách
Chấn đoài cương bất trư?ng
Quần gian đạo danh tự
Bách tính khổ tai ương
Can qua tranh đấu khởi
Phạm địch tánh hung hoang
Ma vương sát đại quỉ
Hoàng thiên tru ma vương
Ki?n khôn phú tai vô lương
?ào viên đỉnh phát quần dương tranh hùng
Cơ nhị ngủ thư hùng vị quyết
?ảo Hoàn Sơn tam liệt ngũ phân
Ta hồ vô phụ vô quân
?ào viên tán lạc ngô dân thủ thành
?oài phương phước điạ giáng linh
Cửu trùng thụy ứng long thành ngủ vân
Phá đi?n thiên tử giáng trần
Dũng sĩ nhược hai mưu thần như lâm
Trần công nai thị phúc tâm
Giang hồ tử sĩ đào ti?m xuất du
Tướng thần hệ xuất y chu
Thứ kỵ phục kiến ?ư?ng ngu thi hành
Hiệu xưng thiên hạ thái bình
?ông Tây vô sự Nam thành quốc gia

tuananh82
12-19-2005, 05:16 AM
Chỉ mình câu "Hoành Sơn nhất đái,vạn đại dung thân" của Nguyễn Bình Khiêm đã bao quát hết tài của ông,câu nói đó đã góp phần rất lớn thay đổi lịch sử của Việt Nam