PDA

View Full Version : Website Mien Phi cho www.vietkinhdoanh.commnthanh252
07-04-2005, 11:43 PM
hien tai minh dang xay dung www.vietkinhdoanh.com. Minh can ngươi hop tac voi minh xay dung them phan webiste mien phi cho www.vietkinhdoanh.com

Ai Co nhu cau lien he: mnthanh252yahoo.com

VietLang
07-05-2005, 04:01 PM
Xin nói rõ hơn ...

mnthanh252
07-05-2005, 06:23 PM
Minh can Designer and Security management cho http://www.vietkinhdoanh.com. Ban su dung yahoo thi add nick cua minh vao di nhe : mnthanh252

VietLang
07-05-2005, 11:17 PM
Cái này thì VL chịu thua.

Làm VietNhim là chỉ tìm codes rồi "vá víu" lại thôi chứ không có biết gì v? bảo mật và bảo quản đâu.

gmtfan
07-11-2005, 01:07 AM
cái này qua HVA hú 1 tiếng là đầy đủ li?n...

hvaonline.com

monkey
09-12-2005, 12:06 PM
Chưa cụ thể rồi

kiepdochanhh
03-18-2006, 11:16 AM
Lµm g× b©y giê cã nh÷ng thø nh­ thÕ c¬ chø nÕu mµ cã th× hay thËt ®Êy nhØ nhiÒu chøc n¨ng