PDA

View Full Version : Cảnh Hương Tích _ Dương Khuêmschbt
05-25-2005, 07:20 AM
Xin góp sức với bạn VietLang gởi các bạn thêm một bài thơ tả cảnh Hương sơn.


Cảnh Hương Tích _ Dương Khuê

Thú thiên nhiên đâu bằng Hương Tích,
?ủ thanh cao, cảnh lịch trăm chi?u.
Ngư?i thì vui sô, lạp, ngư, tiêu,
Kẻ th?i thích yên hà phong nguyệt.
Kho vô tận những thế nào chưa biết,
Thú hữu tình sơn thủy thực là vui.
Khi đăng lâm có lối lên tr?i,
Mây dưới gót đủ xanh, đen, vàng, đ?, trắng.
Lúc vào động ngắm sơn quynh thạch đắng,
Bút thần ngoan chưa khéo vẽ cho cùng.
Riêng một bầu sắc sắc không không,
Khắp m?i vẻ kỳ kỳ quái quái.
?ộng chủ hữu linh thần bút tại,
Hóa nhi vô ý tự nhiên công.
Khách trèo non ngoảnh lại mà trông,
Lòng mến cảnh d?i chân đi hóa đứng.
Chén vân dịch nghiêng bầu uống gắng,
Bức thơ tiên mở túi liên đồ.
Giải Oan ra tẩy tục lại thêm hay,
Thiên Trù tới vong cơ càng thấy kh?e.
Làng thi tửu còn đâu hơn thế nhỉ ?
Chẳng Bồng Lai, Nhược Thủy cũng thần tiên.
Rõ ràng " đệ nhất Nam thiên ",
Mang đi sợ để thần tiên mất lòng.
Thôi thôi để đó chơi chung.