PDA

View Full Version : Cửa Sổ ?êm Khuya - Hàn Mặc Tửmschbt
05-21-2005, 05:44 PM
M?i các bạn cùng thưởng thức và khám phá bài thơ Cửa Sổ ?êm Khuya của Hàn Mặc Tử.


Hoa cư?i nguyệt r?i cửa lồng gương
Lạ cảnh buồn thêm nỗi vấn vương
Tha thướt liễu in hồ gợn bóng
Hững h? mai thoảng gió đưa hương
Xa ngư?i nhớ cảnh tình lai láng
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng
Qua lại yến ngàn dâu ủ lá
Hòa đàn sẵn có dế bên tư?ng.

mschbt
05-22-2005, 09:46 PM
Gương lồng cửa r?i nguyệt cư?i hoa,
Vương vấn nợ buồn thêm cảnh lạ.
Bóng gợn hồ in liểu thướt tha,
Hương đưa gió thoảng mai h? hửng.
Láng lai tình cảnh nhớ ngư?i xa,
Bàng bẻ rượu thơ ngâm bạn vắng.
Lá ủ dâu ngàn yến lại qua,
Tư?ng bên dế có sẳn đàn hòa.

mschbt
05-25-2005, 07:30 AM
Hoa cư?i nguyệt r?i cửa,
Lạ cảnh thêm buồn nợ.
Tha thướt liễu in hồ,
Hửng h? mai thoảng gió.
Xa ngư?i nhớ cảnh tình,
Vắng bạn ngâm thơ rượu.
Qua lại yến ngàn dâu,
Hòa đàn sẳn có dế.

mschbt
05-25-2005, 07:36 AM
Nguyệt r?i cửa lồng gương,
Thêm buồn nợ vấn vương.
Liễu in hồ gợn bóng ,
Mai thoảng gió đưa hương.
Nhớ cảnh tình lai láng ,
Ngâm thơ rượu bẻ bàng.
Yến ngàn dâu ủ lá,
Sẵn có dế bên tư?ng.

mschbt
05-25-2005, 07:44 AM
Cửa r?i nguyệt cư?i hoa,
Nợ buồn thêm cảnh lạ.
Hồ in liểu thướt tha,
Gió thoảng mai h? hửng.
Tình cảnh nhớ ngư?i xa,
Rượu thơ ngâm bạn vắng.
Dâu ngàn yến lại qua,
Dế có sẵn đàn hòa.

mschbt
05-25-2005, 07:48 AM
Gương lồng cửa r?i nguyệt,
Vương vấn nợ buồn thêm.
Bóng gợn hồ in liễu,
Hương đưa gió thoảng mai.
Láng lai tình cảnh nhớ,
Bàng bẻ rượu thơ ngâm.
Lá ủ dâu ngàn yến,
Tư?ng bên dế có sẵn.