PDA

View Full Version : tâm sựnhocnho
05-22-2005, 04:01 AM
Trong cuộc sống bao gi? cũng có những thăng trầm và nhi?u gian dối. Hẳn nhiên khi bạn vui bạn sẽ cho đ?i là đẹp và những khi buồn hay bi lừa dối hẳn bạn sẽ đau khổ và không vui nhưng sống ở đ?i nếu cứ theo quan điểm vậy ta sẽ tự làm khổ mình, tại sao bạn không tự tha thứ cho những ai đã lầm lỗi với mình lúc đó cuộc sống quanh bạn sẽ luôn tươi đẹp và hạnh phúc sẽ đến với bạn m?i lúc m?i nơi