PDA

View Full Version : Yahoo Messenger 9.0NBT
11-13-2007, 04:55 PM
http://www.diendantinhoc.vn/files/yahoomessenger9.jpg

http://www.diendantinhoc.vn/files/yahoomessenger9-emotion.jpg

http://www.diendantinhoc.vn/files/yahoomessenger9-sharevideo.jpg

http://www.diendantinhoc.vn/files/yahoomessenger9-skin.jpghttp://i164.photobucket.com/albums/u32/ParkJJ/download.png


Yahoo Messenger (http://download.yahoo.com/dl/msgr9/us/ymsgr9us.exe)

hollandson
11-17-2007, 12:13 AM
Cam ơn bạn đa cho minh software nay .

hollandson
11-17-2007, 02:58 AM
Cho minh xin software này đi ban.Cam ơn nhiều .