PDA

View Full Version : DBAN Disk DestroyerNEP
12-21-2006, 12:29 AM
Dùng đễ xóa harddrive. Nó không có physically kill cái harddrive đâu, chỉ xóa data thôi. NPE thường dùng cái nầy đễ clean harddrive (wipe out OS), rồi reinstall OS lại.

Chú ý: software nầy xẻ xóa bất kỳ harddrive nào mà nó tìm được (kể cả external hardrive nếu đang connect vào computer của bạn)


Download:

DBAN DISK DESTROYER (http://www.dban.org/download)

source: dban.org