VietNhim vừa mới hoàn tất xong phần VietGallery:
http://vietgallery.vietnhim.com/index.php

VietGallery có tổng cộng 1890 hình về phong cảnh, văn hóa, lịch sử cũng như con người Việt Nam. Gallery được chia ra 5 đề mục chính như sau:

- Danh Lam Thắng Cảnh:
Những cảnh sắc cũng như thành phố gồm 7 albums, tổng cộng 182 hình.

- Đền Chùa Lăng Miếu:
Gồm một số chùa chiền, đền miếu v.v. gồm 18 albums, tổng cộng 360 hình.

- Di Tích Lịch Sử:
Tài liệu lịch sử Việt Nam qua hình ảnh gồm 3 albums, tổng cộng 212 hình.

- Văn Hóa Việt Nam:
Hình ảnh liên quan đến văn hóa, phong tục, xã hội và con người Việt Nam gồm 8 albums, tổng cộng 417 hình.

- Việt Nam Thời Pháp:
Tài liệu về Việt Nam trong thời kỳ Pháp thuộc gồm 22 albums, tổng cộng 719 hình.


Tính tổng số VietGallery có 1890 hình nằm trong 58 albums. Mời tất cả vào thưởng lãm:
http://vietgallery.vietnhim.com/index.php


VietLang