Một Đời Linh Mục - Lấy Trọn CD - 79.6MB

Track 1 - 30.4MB
http://www.snloichua.org/HocHoi/1DLM/1DLM_Track1.mp3

Track 2 - 31.0MB
http://www.snloichua.org/HocHoi/1DLM/1DLM_Track2.mp3

Tặng phẩm của Linh Mục Đỗ Xuân Quế, OP