Tuy không mạnh bằng Photoshop, nhưng nếu chỉ là edit photos hoạc cần làm layers đơn giản mà MS Paint không support thì software nầy tốt lắm.

http://images.betanews.com/screenshots/1096481993-1.jpg...