Speedfan là một software miễn phí đễ kiểm xoát nhiệt độ trong máy vi tính của bạn.
SpeedFan can access digital sensors available on your pc. By acessing available hardware monitor chips, SpeedFan...