Giúp bảo vệ con bạn trên mạng

Với Family Safety, bạn quyết định cách thức con bạn dùng Internet. Bạn có thể giới hạn tìm kiếm, giám sát và chặn hoặc cho phép trang web, cũng như quyết định người...