CrossLoop là một software đơn giản và miễn phí đễ bạn có thể nối với một computer khác, trong nhà hoặc ở một nơi khác, một cách oan toàn và nhanh. Dùng CrossLoop bạn cũng có thể chuyển files giửa 2...