http://ask-leo.com/images/7zip.png

7-Zip là một phần mèm miễn phí dùng để mở ZIP, RAR, ISO, vv... Rất gọn và nhanh.

Packing / unpacking (mở/đóng): 7z, ZIP, GZIP, BZIP2 and TAR
Unpacking...