Search:

Type: Posts; User: phoenix020; Keyword(s):

Search: Search took 0.03 seconds.

 1. Re: Địa Ngục Du Ký-Nhân Gian Du Ký-Thiên Đàng Du Ký do TS LSH dảng giại

  PHẬT SỐNG TẾ CÔNG ĐỊA NGỤC DU KÝ
  ĐỀ TỰA

  Ôi! Thiên Đường có lối, người tới vắng vẻ; địa ngục không cửa người đến đông nghẹt . Người đời không kham vắng lặng, khó khứng yên tịnh, theo nóng dựa...
 2. Thiên Đàng Du Ký (sách)

  NGỌC CHỈ

  Kim Khuyết Nội Tướng họ Từ
  Giáng

  Thơ
  Loan môn phụng mệnh trước thiên thư
  Phổ hóa tam tào đạo bất hư
  Địa ngục du hoàn khai giác lộ
  Thánh vân thánh vực liệt tiên cư.
 3. Nhân Gian Du Ký - Sách

  NGỌC CHỈ
  Kim Khuyết Nội Tướng Họ Từ

  Giáng

  Thơ
  Thiên thư nhất bộ giáng phàm gian
  Du Ký chân quyển luyện thánh đan
  Tam tào phổ độ kiến kì tích
  Tái ban bảo thư đạo tử tham.
 4. Luân Hồi Du Ký - Sách

  NGỌC CHỈ
  Kim Khuyết Nội Tướng họ Từ
  Giáng

  Thơ
  Ngọc Chỉ ban lai Thánh Đức Đường
  Kì thư nhất bộ huệ âm dương
  Thiên đường địa ngục vân du tận
  Súc đạo độ trì bồ tát trường.
  Súc đạo vô nhân diệc...
 5. Re: Địa Ngục Du Ký-Sách

  PHẬT SỐNG TẾ CÔNG ĐỊA NGỤC DU KÝ
  ĐỀ TỰA

  Ôi! Thiên Đường có lối, người tới vắng vẻ; địa ngục không cửa người đến đông nghẹt . Người đời không kham vắng lặng, khó khứng yên tịnh, theo nóng dựa...
 6. Sách Nhân Gian Du Ký

  Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên
  Giáo Chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn
  Giáng

  Tựa
  Phàm chân lí được duy trì là nhờ hành giả kiên nhẫn giữ
  gìn đạo đức. Người đời vì mê hoặc nên phần đông bỏ
  thanh tịnh...
 7. Sách Dia Nguc Du Ky

  PHẬT SỐNG TẾ CÔNG ĐỊA NGỤC DU KÝ
  ĐỀ TỰA

  Ôi! Thiên Đường có lối, người tới vắng vẻ; địa ngục không cửa người đến đông nghẹt . Người đời không kham vắng lặng, khó khứng yên tịnh, theo nóng dựa...
Results 1 to 7 of 7