PDA

View Full Version : Duyệt Trình Động NhímVietLang
09-30-2005, 12:46 AM
Khi xem duyệt ?ộng Nhím, cách tốt nhất là dùng màn hình 1024 x 768 pixels hoặc lớn hơn. Dùng màn hình này nó ... rộng rải, thoải mái, mát mẻ hơn :D Màn hình 800 x 600 sẽ gặp một vài bất tiện nho nh?.

Tùy ý kiến mỗi ngư?i, nhưng VL khuyến khích tất cả nên dùng màn hình 1024 x 768 :)