PDA

View Full Version : VIDEO hứơng dẫn 3DS MAXyyoko3254
01-07-2011, 07:07 AM
cái này là 42 bài hương dẫn 3ds max bằng tiếng việt

http://www.megaupload.com/?d=KJ4II3CP
http://www.megaupload.com/?d=KAEBJWAR
http://www.megaupload.com/?d=XGQB8056
http://www.megaupload.com/?d=HE3JJQND
http://www.megaupload.com/?d=EKT5YCEU
http://www.megaupload.com/?d=05DC8RY9
http://www.megaupload.com/?d=6S1UZ6H9
http://www.megaupload.com/?d=ZA8CTQQT

http://www.megaupload.com/?d=Y9J7X1ZP
http://www.megaupload.com/?d=3BU3UN2G
http://www.megaupload.com/?d=U4TEXG1H
http://www.megaupload.com/?d=SFK2IWPV
http://www.megaupload.com/?d=4TSA003K
http://www.megaupload.com/?d=TD10R56E
http://www.megaupload.com/?d=PTEQ8OTJ
http://www.megaupload.com/?d=1B7W4GQ0
http://www.megaupload.com/?d=U3NGPOQ9

http://www.megaupload.com/?d=ZVEERKNU
http://www.megaupload.com/?d=Q53Q7EE0
http://www.megaupload.com/?d=3AVG9ZTA
http://www.megaupload.com/?d=AJ9KP6EJ


mỗi link là 2 bài
post hơi thiếu thứ tự thông cảm nha:)