PDA

View Full Version : Phú QuangNEP
06-06-2010, 09:08 PM
Mục Lục

Chiều Phủ Tây Hồ (thơ Thái Thăng Long): Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35654&p=247493&viewfull=1#post247493)

Đâu Phải Bởi Mùa Thu (thơ Giáng Vân): Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35654&p=246044&viewfull=1#post246044), Nhạc Phổ 2 (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35654&p=247494&viewfull=1#post247494)

Em Ơi Hà Nội Phố (thơ Phan Vũ): Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35654&p=247495&viewfull=1#post247495)

NEP
06-08-2010, 09:20 AM
http://www.vietnhim.com/nhacpho/phuquang.dau-phai-boi-mua-thu.pdf

NEP
06-16-2010, 05:33 PM
http://www.vietnhim.com/nhacpho/phuquang.chieu-phu-tay-ho.pdf

NEP
06-16-2010, 05:36 PM
http://www.vietnhim.com/nhacpho/phuquang.dau-phai-boi-mua-thu-np2.pdf

NEP
06-16-2010, 05:39 PM
http://www.vietnhim.com/nhacpho/phuquang.em-oi-ha-noi-pho.pdf