PDA

View Full Version : Lê Hựu HàNEP
05-19-2010, 06:56 PM
Mục Lục

Dạ Khúc (cùng Nguyễn Trung Cang): Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35344&p=246457&viewfull=1#post246457)

Yêu Người Và Yêu Đời: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35344&p=246205&viewfull=1#post246205) - Nhạc (http://www.vietnhim.com/lyrics/9094/Yeu-Nguoi-Va-Yeu-Doi.html)

NEP
06-09-2010, 12:23 AM
http://www.vietnhim.com/nhacpho/lehuuha.yeu-nguoi-va-yeu-doi.pdf

NEP
06-10-2010, 11:13 AM
http://www.vietnhim.com/nhacpho/lehuuha.nguyentrungcang.da-khuc.pdf