PDA

View Full Version : Hoàng HiệpNEP
05-19-2010, 06:14 PM
Mục Lục

Chiều Ấy (thơ Nguyễn Đình Thi): Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35321&p=246477&viewfull=1#post246477)

Đánh Mât (thơ Thanh Nguyên): Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35321&p=247395&viewfull=1#post247395)

NEP
06-10-2010, 02:40 PM
http://www.vietnhim.com/nhacpho/hoanghiep.chieu-ay.pdf

NEP
06-15-2010, 08:57 PM
http://www.vietnhim.com/nhacpho/hoanghiep.danh-mat.pdf