PDA

View Full Version : A - Album: Tình yêu nhiệm mầuDan Lee
02-05-2010, 08:33 PM
Album: Tình yêu nhiệm mầu

1. Lời giới thiệu - Tình yêu nhiệm mầu (http://khuccamta.net/khonhac/Album/tinh%20yeu%20nhiem%20mau/1.%20LOI%20GIOI%20THIEU.mp3)

http://khuccamta.net/khonhac/Album/tinh%20yeu%20nhiem%20mau/1.%20LOI%20GIOI%20THIEU.mp3

2. Tình yêu nhiệm mầu (http://khuccamta.net/khonhac/Album/tinh%20yeu%20nhiem%20mau/2.%20TINH%20YEU%20NHIEM%20MAU-GIA%20AN.mp3)

http://khuccamta.net/khonhac/Album/tinh%20yeu%20nhiem%20mau/2.%20TINH%20YEU%20NHIEM%20MAU-GIA%20AN.mp3

3. Lúa chín dầy đồng (http://khuccamta.net/khonhac/Album/tinh%20yeu%20nhiem%20mau/3.%20LUA%20CHIN%20DAY%20DONG-TAM%20CA%20AO%20TRANG.mp3)

http://khuccamta.net/khonhac/Album/tinh%20yeu%20nhiem%20mau/3.%20LUA%20CHIN%20DAY%20DONG-TAM%20CA%20AO%20TRANG.mp3


4.Vâng lời Thầy con thả lưới (http://khuccamta.net/khonhac/Album/tinh%20yeu%20nhiem%20mau/4.%20VANG%20LOI%20THAY%20CON%20THA%20LUOI-GIA%20AN-THANH%20SU-TRAN%20NGOC.mp3)

http://khuccamta.net/khonhac/Album/tinh%20yeu%20nhiem%20mau/4.%20VANG%20LOI%20THAY%20CON%20THA%20LUOI-GIA%20AN-THANH%20SU-TRAN%20NGOC.mp3


5. Tình Chúa dẫn đưa (http://khuccamta.net/khonhac/Album/tinh%20yeu%20nhiem%20mau/5.%20TINH%20CHUA%20DAN%20DUA-KHAC%20DUNG.mp3)

http://khuccamta.net/khonhac/Album/tinh%20yeu%20nhiem%20mau/5.%20TINH%20CHUA%20DAN%20DUA-KHAC%20DUNG.mp3


6. Khát vọng đời con (http://khuccamta.net/khonhac/Album/tinh%20yeu%20nhiem%20mau/6.%20KHAT%20VONG%20DOI%20CON-DIEU%20HIEN.mp3)

http://khuccamta.net/khonhac/Album/tinh%20yeu%20nhiem%20mau/6.%20KHAT%20VONG%20DOI%20CON-DIEU%20HIEN.mp3


7. Cất bước ra đi (http://khuccamta.net/khonhac/Album/tinh%20yeu%20nhiem%20mau/7.%20CAT%20BUOC%20RA%20DI-TOP%20CA.mp3)

http://khuccamta.net/khonhac/Album/tinh%20yeu%20nhiem%20mau/7.%20CAT%20BUOC%20RA%20DI-TOP%20CA.mp3


8.Tiếng gọi trong đêm (http://khuccamta.net/khonhac/Album/tinh%20yeu%20nhiem%20mau/8.%20TIENG%20GOI%20TRONG%20DEM-GIA%20AN.mp3)

http://khuccamta.net/khonhac/Album/tinh%20yeu%20nhiem%20mau/8.%20TIENG%20GOI%20TRONG%20DEM-GIA%20AN.mp3


9. Ánh sáng Lời Chúa (http://khuccamta.net/khonhac/Album/tinh%20yeu%20nhiem%20mau/9.%20ANH%20SANG%20LOI%20CHUA-TAM%20CA%20AO%20TRANG.mp3)

http://khuccamta.net/khonhac/Album/tinh%20yeu%20nhiem%20mau/9.%20ANH%20SANG%20LOI%20CHUA-TAM%20CA%20AO%20TRANG.mp3


10. Này con xin đến (http://khuccamta.net/khonhac/Album/tinh%20yeu%20nhiem%20mau/10.%20NAY%20CON%20XIN%20DEN-TRUONG%20LINH.mp3)

http://khuccamta.net/khonhac/Album/tinh%20yeu%20nhiem%20mau/10.%20NAY%20CON%20XIN%20DEN-TRUONG%20LINH.mp3


11. Nào ta đi (http://khuccamta.net/khonhac/Album/tinh%20yeu%20nhiem%20mau/11.%20NAO%20TA%20DI-TOP%20CA.mp3)

http://khuccamta.net/khonhac/Album/tinh%20yeu%20nhiem%20mau/11.%20NAO%20TA%20DI-TOP%20CA.mp3