PDA

View Full Version : diên đanAnonymous
06-27-2005, 08:05 AM
Tôi tên lä LeFilip. Tôi lä thanh viên mơi´, tôi không biêt´ việc đang nhập cua tôi đa được hoän tât´ chưa? hay cön khiêm´ khuyêt´ gï nưa không. Rât´ mong được các bạn giúp đơ. Xin chân thänh cam ơn !!!

VietLang
06-28-2005, 09:12 PM
Chưa có log in đó :)

VietTien
06-29-2005, 04:56 AM
:g: :g: