PDA

View Full Version : C - CHÚA NHẬT 19 TN (NĂM B) NINETEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR B)( Dành Cho Em)Dan Lee
08-07-2009, 10:22 PM
CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN (NĂM B
)NINETEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR B)( Dành Cho Các Em )

Ga 6, 41-52 (Hl 41-51)

http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/CN19TNB/CN19TNB1.jpg

Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: "Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống". Họ nói: "Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: 'Ta bởi trời mà xuống'".

The Jews murmured about Jesus because he said, “I am the bread that came down from heaven, ” and they said, “Is this not Jesus, the son of Joseph? Do we not know his father and mother? Then how can he say, ‘I have come down from heaven’?”

Da murrten die Juden gegen ihn, weil er gesagt hatte: Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist.
Und sie sagten: Ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen: Ich bin vom Himmel herabgekommen?

http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/CN19TNB/CN19TNB2.jpg

Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: "Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: 'Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo'. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời.

Jesus answered and said to them, “Stop murmuring among yourselves. No one can come to me unless the Father who sent me draw him, and I will raise him on the last day. It is written in the prophets: They shall all be taught by God. Everyone who listens to my Father and learns from him comes to me. Not that anyone has seen the Father except the one who is from God; he has seen the Father. Amen, amen, I say to you, whoever believes has eternal life.

Jesus sagte zu ihnen: Murrt nicht! Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt; und ich werde ihn auferwecken am Letzten Tag. Bei den Propheten heißt es: Und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen außer dem, der von Gott ist; nur er hat den Vater gesehen.
Amen, amen, ich sage euch: Wer glaubt, hat das ewige Leben.

http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/CN19TNB/CN19TNB3.jpg

"Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".

I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the desert, but they died; this is the bread that comes down from heaven so that one may eat it and not die. I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my flesh for the life of the world.”

Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben.
So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt: Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben.
Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, (ich gebe es hin) für das Leben der Welt.

HÌNH TÔ MÀU - COLORING IMAGES
Bấm vào hình nhỏ để thấy hình lớn. Click on the small images to view the larger images.

Images 01
http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/CN19TNB/BW_19TNB1_small.gif (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/CN19TNB/BW_19TNB1.gif)

Images 02
http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/CN19TNB/BW_19TNB2_small.gif (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/CN19TNB/BW_19TNB2.gif)

Images 03
http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/CN19TNB/BW_19TNB3_small.gif (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/CN19TNB/BW_19TNB3.gif)

BÍ TÍCH THÁNH THỂ -

MỘT PHẦN TẤT YẾU CỦA CUỘC SỐNG

1V 19,4-8; Ep 4,30-5,2; Ga 6, 41 – 51

http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/CN19TNB/CN19TNB1.jpg

Người Do thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giêsu đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống.” Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: “Tôi từ trời xuống?”. Đức Giêsu bảo họ: “Các ông đừng có xầm xì với nhau! Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

Các con thiếu nhi thương mến,

Có một quận nhỏ thuộc bang New England (Hoa Kỳ) không có nước. Dân chúng sống khổ cực đói khát. Muốn có nước ăn uống và sử dụng hằng ngày, họ phải đến thành phố rất xa để mua, hoặc mua lại của nhừng người chuyên nghề mua bán nước rất tốn kém. Nhiều gia đình nghèo không đủ tiền mua nước, phải tiết kiệm từ chút nước hằng ngày.

Chính quyền địa phương thấy vậy thì cho đào giếng lấy nước cho dân xài. Họ đào sâu đến 240 thước mà vẫn chưa có nước. Họ định bỏ cuộc nhưng thấy dân chúng yêu cầu tha thiết quá, họ đến hỏi ý kiến sở địa chính lần cuối. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, sở này cho biết có thể có nước ở mức sâu hơn nữa. Người ta cố gắng tiếp tục đào đến 366 thước độ sâu mới được nước. Mọi người mừng rỡ như chết đi sống lại. Vì trước đây phải đi mua nước từ thành phố xa xôi cực nhọc. Nay chẳng những có đủ nước dùng mà còn có thể cung cấp cho những nơi thiếu nước nữa.

Các con thương mến,

Êlia là một vị tiên tri rất có vị thế trong thời Cựu ước. Ông rao giảng và làm chứng cho Chúa cách nhiệt tình không biết mệt mỏi. Vì bảo vệ niềm tin vào Thiên Chúa, ông đã phá đổ đền thờ thần Baan của nữ hoàng Giêgiaben. Nữ hoàng nỗi giận cho người truy lùng tìm mọi cách tiêu diệt ông.

Trong hoàn cảnh đó, Ông phải chạy trốn lên núi Horép. Trong cuộc hành trình dài và đầy gian khổ để tiến lên Núi Horeb, ông cảm thấy quá mệt mỏi và chán nản. Thiên Chúa đã không bỏ mặc ông trong tình trạng bi đát đó. Hai lần Ngài cho đem lương thực đến để ông ăn và giục lên đường: “Hãy trỗi dậy mà ăn vì đường phải đi còn xa”. Êlia dậy ăn và được hồi sức, ông không còn thất vọng nữa, ông đã hăng hái lên đường đến núi thánh của Chúa.

Các con thương,

Tin mừng các con vừa nghe, Chúa Giêsu giới thiệu một loại sản phẩm đạt chất lượng, của ăn từ trời cao và lương thực đó chính là Ngài: “Tôi là bánh từ trời xuống”. Chúa Giêsu chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Và Bánh Chúa ban chính là Thịt Chúa, để cho thế gian được sống.

Như vậy, mỗi khi rước lễ là lúc đón nhận thịt và máu Chúa, được thông phần sự sống đời đời mà Chúa ban tặng cho chúng ta.

Giống như tiên tri Êlia, khi đón nhận Thánh Thể, các con sẽ được đón nhận nơi Chúa nguồn trợ lực cũng như nghị lực để vượt qua những mệt mỏi từ áp lực của việc học tập, bổn phận hằng ngày trong gia đình và nhà trường.

Chính nguồn sống từ Thánh Thể sẽ là sức mạnh, thôi thúc các con sống thánh thiện, xứng đáng là tông đồ của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Nhờ đón nhận Thánh Thể, Chúa Giêsu sẽ biến các con mỗi ngày trở nên những người bạn tốt của nhau, biết an ủi, nâng đỡ và giúp bạn trở thành con của Thiên Chúa.

Nhờ bánh Chúa ban mà Êlia đã tiến về núi Khorep để được gặp Chúa. Chính nhờ Thánh Thể là Mình Thánh Chúa cũng sẽ giúp các con đủ sức tiến về nước Thiên Đàng.


Bí tích Thánh Thể một phần tất yếu của cuộc sống !

Thực hành:

1. Biết an ủi và nâng đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn.

2. Mỗi ngày làm một việc lành để xứng đáng là con của Thiên Chúa.

Tâm niệm: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

Đi tìm kho báu: Mời các con cùng suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau

1. Chúa Giêsu nhận Người là gì?

2. Để được sống muôn đời, ta phải làm gì?
3. Các con cần phải có thái độ nào mỗi khi rước Chúa?

Lm. Nguyễn Ngọc Long