PDA

View Full Version : M - Một Đời Linh Mục - Lấy Trọn CD - 79.6MBDan Lee
06-01-2009, 08:56 PM
Một Đời Linh Mục - Lấy Trọn CD - 79.6MB (http://www.snloichua.org/HocHoi/1DLM/1DLM.zip)

Track 1 - 30.4MB (http://www.snloichua.org/HocHoi/1DLM/1DLM_Track1.mp3)

http://www.snloichua.org/HocHoi/1DLM/1DLM_Track1.mp3

Track 2 - 31.0MB (http://www.snloichua.org/HocHoi/1DLM/1DLM_Track2.mp3)

http://www.snloichua.org/HocHoi/1DLM/1DLM_Track2.mp3

Tặng phẩm của Linh Mục Đỗ Xuân Quế, OP