PDA

View Full Version : M - MỨC ĐỘDan Lee
03-14-2009, 12:11 AM
MỨC ĐỘ

http://www.vietcatholic.org/pics/5130876.gif


- “Thật có Thiên Chúa không ?” có một người theo chủ nghĩa Mác-xít hỏi như thế.

- “Tuyệt không phải là Thiên Chúa trong tưởng tượng của một loại người ấy.” Đại sư trả lời.

- “Ngài nói một loại người ấy là ám chỉ gì ?”

- “Tất cả mọi người.”

(Trích: Huệ nhãn thiền tâm)

Suy tư:

Không ai nhìn thấy Thiên Chúa nên ai cũng tưởng tượng Thiên Chúa theo như ý của mình.

- Có người tưởng tượng Thiên Chúa như một quan tòa nghiêm khắc, nên họ rất sợ Thiên Chúa phạt chết tươi.

- Có người tưởng tượng Thiên Chúa là một sản phẩm của con người không có thật, nên họ ra sức nhạo báng Ngài.

- Có người tưởng tượng Thiên Chúa là ông địa chủ giàu có vô cùng, nên cứ xin hết điều này đến việc nọ.

- Có người tưởng tượng Thiên Chúa là một vị thần gian ác, nên họ luôn oán ghét Ngài khi họ làm điều sai trái.

- Có người tưởng tượng Thiên Chúa như là một người bình dân, ai muốn chửi muốn mắng muốn làm gì Ngài cũng được.

Thiên Chúa là Đấng vô hình nên không phải như trí óc tưởng tượng của con người, không ai nhìn thấy được Thiên Chúa cả, nhưng chính Ngài đã tỏ mình ra nơi Đức Giê-su Ki-tô –Thiên Chúa làm người- để khi chúng ta nghe lời của Chúa Giê-su là nghe lời Thiên Chúa, thực hành lời của Chúa Giê-su là thực hành lời của Thiên Chúa.

Mà người Ki-tô hữu không phải đã làm được điều đó sao, tức là nhìn thấy Thiên Chúa qua Chúa Giê-su và thực hành lời của Ngài trong cuộc sống của họ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.