PDA

View Full Version : Những dòng thơ nhạc tâm linh của THVTSxuanthu
01-18-2009, 07:01 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/thumb_onlyphotosY_aa_listffssdf2-3.jpg
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/okhoaal8.jpg
THƠ và NHẠChttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/end7.gif
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/rose1.gif Có Những Lần Thất Vọng & Buổi Chúng Mình

http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=mp_au&wr_id=74&goto_url=&url=link2_0&eps_no=800&show=ajt&flag=1#v
.. một chút tình thương mà ban phát cho muôn loài trong mười phương..http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/heart-1.gif

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vg-a.gif

xuanthu
01-18-2009, 07:03 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/thumb_onlyphotosY_aa_listffssdf2-3.jpg
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/okhoaal8.jpg
THƠ và NHẠChttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/end7.gif
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/rose1.gif Nỗi buồn Bồ Tát, Tình bằng hữu

http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=mp_au&wr_id=28&goto_url=&sca=&page=4&url=link2_0&eps_no=436&show=ajt&flag=1#v


http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vg-a.gif

xuanthu
01-18-2009, 07:28 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/DVDs_dvd767_small.jpg


Immortal star
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/okhoaal8.jpg

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/rose1.gif Văn nghệ do hội viên Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư trình diễn

http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=ee_au&wr_id=322&goto_url=&page=24&url=link2_0
( ...http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/heart1.gif Remember God.. http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/honghieu5tt7.gif )

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/qa-s.gif

Featured Videos

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/endb.gifhttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/end7.gifPurity of Heart Can Create Many Miracles Aug 22, 2008 International Seminar

http://www.suprememastertv.com/bbs/board.php?bo_table=featured&wr_id=196&goto_url=&url=link2_0
( http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/end-tree.gifTôn giáo - http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/honghieu5tt7.gif Trách nhiệm - Đạo đức http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/eusa_pray.gif ! )


http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/sosbtn_copy.gif

xuanthu
01-18-2009, 07:48 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/thumb_onlyphotosY_aa_listffssdf2-3.jpg

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/okhoaal8.jpg
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/end2.gif Hoàng Cung Thái do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác

http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=mp_au&wr_id=14&goto_url=&sca=&page=5&url=link2_0&eps_no=332&show=ajt&flag=1#v
( http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/rose1.gif Ôi ngày xưa, ngày xưa ..Ta đi vào hiện kiếp. Lòng như là cơn mưa..http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/end7.gif )

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vg-a.gif

xuanthu
01-19-2009, 04:00 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/po-logo.jpg


http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/rose1.gif Đây Thôn Vĩ Dạ, Hỏi Người Bên Nớ http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/end7.gif


http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=mp_au&wr_id=46&goto_url=&sca=&page=2&url=link2_0&eps_no=576&show=ajt&flag=1#v


http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/honghieu5tt7.gif

xuanthu
02-16-2009, 04:21 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/thumbnailCAZ1IOW3.jpg
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/sp-1.gifEnlightening Entertainment
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/okhoaal8.jpg
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/heart2.gif Aulacese (Vietnamese) Chèo Traditional Opera: The Tale of Quan Yin Thị Kính Bodhisattva (In Aulacese)

http://suprememastertelevision.com/bbs/board.php?bo_table=ee&wr_id=378&goto_url=&url=link2_0&eps_no=798&show=ee&flag=0#v


If you lead the people with correctness, who will dare not be correct ?

Confuciushttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/rose1.gif
BC 551-479, Chinese Ethical Teacher, Philosopher
:)

xuanthu
02-22-2009, 05:46 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/thumb_onlyphotosY_aa_listffssdf2-4.jpg
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/okhoaal8.jpg

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/sp-1.gifA Journey through Aesthetic Realms

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/heart2.gifAn Introduction to Traditional Folk Music from Central Âu Lạc

http://suprememastertelevision.com/bbs/board.php?bo_table=ajt&wr_id=293&goto_url=&url=link1_0&eps_no=&show=ajt&flag=0#v
( http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/rose1.gif BE VEG - GO GREEN - SAVE The PLANET! http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/honghieu5tt7.gif )

Govern thyself then you will be able to govern the world. http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/rose1.gif
Source Unknownhttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/heart-1.gif

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/end7.gif


2009http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/heart2.gif2011

we_all_01
06-25-2009, 07:06 PM
http://i40.tinypic.com/144b607.jpg