PDA

View Full Version : Ý Nghĩa Chân Chính Của Phép Rửa Tội - Phần 1&2Nhím Hoàng Kim
01-04-2009, 09:33 AM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif (http://imageshack.us)

LỜI PHÁP CAM LỒ

Ý Nghĩa Chân Chính Của Phép Rửa Tội - Phần 1&2 (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=wow_au&wr_id=68&goto_url=&page=12&url=link2_0#v)


http://img241.imageshack.us/img241/5549/honghieu7nz1.gif (http://imageshack.us)