PDA

View Full Version : G - Gieo Mầm Tin YêuDan Lee
08-16-2008, 10:46 AM
CD mp3: Tình ca 2 - Gieo Mầm Tin Yêu01. Con đường Chúa đi

http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/Tinh%20Ca%202%2001-40/Tinh%20Ca%202%2016%20-%2040/Tinh%20Ca%202%2016-40_files/16%20Con%20duong%20Chua%20di%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20Anh%20Dung.mp3

02. Kinh chữ hiếu

http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/Tinh%20Ca%202%2001-40/Tinh%20Ca%202%2016%20-%2040/Tinh%20Ca%202%2016-40_files/17%20Kinh%20chu%20hieu%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20Huong%20Lan.mp3

03. Lời kinh của mẹ

http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/Tinh%20Ca%202%2001-40/Tinh%20Ca%202%2016%20-%2040/Tinh%20Ca%202%2016-40_files/18%20Loi%20kinh%20cua%20me%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2 0%20%20%20%20%20%20Huong%20Lan.mp3

04. Thánh giá nào cho con

http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/Tinh%20Ca%202%2001-40/Tinh%20Ca%202%2016%20-%2040/Tinh%20Ca%202%2016-40_files/19%20Thanh%20gia%20nao%20cho%20con%202%20%20%20%20%20%20%20%20%20Ngoc% 20lan.mp3

05. Tình Chúa nhân từ


http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/Tinh%20Ca%202%2001-40/Tinh%20Ca%202%2016%20-%2040/Tinh%20Ca%202%2016-40_files/20%20Tinh%20Chua%20nhan%20tu%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20Vu%20Khanh.mp3

06. Tình trời Thập tự


http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/Tinh%20Ca%202%2001-40/Tinh%20Ca%202%2016%20-%2040/Tinh%20Ca%202%2016-40_files/21%20Tinh%20troi%20Thap%20Tu%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20Ngoc%20Lan.mp3

07. Trở về bên Chúa


http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/Tinh%20Ca%202%2001-40/Tinh%20Ca%202%2016%20-%2040/Tinh%20Ca%202%2016-40_files/22%20Tro%20ve%20ben%20Chua%202%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20% 20%20%20%20%20Vu%20Khanh.mp3

08. Xin dâng Ngài


http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/Tinh%20Ca%202%2001-40/Tinh%20Ca%202%2016%20-%2040/Tinh%20Ca%202%2016-40_files/23%20Xin%20dang%20Ngai%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 La%20suong%20suong.mp3

09. Xin đôi mắt Chúa


http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/Tinh%20Ca%202%2001-40/Tinh%20Ca%202%2016%20-%2040/Tinh%20Ca%202%2016-40_files/24%20Xin%20doi%20mat%20Chua%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20% 20%20%20%20%20%20My%20Huyen.mp3

10. Xin hôn đôi tay Chúa


http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/Tinh%20Ca%202%2001-40/Tinh%20Ca%202%2016%20-%2040/Tinh%20Ca%202%2016-40_files/25%20Xin%20hon%20doi%20tay%20Chua%20%20%20%20Nguyen%20van%20Tuyen.mp3

11. Nổi lửa lên nối vòng tay lớn


http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/Tinh%20Ca%202%2001-40/Tinh%20Ca%202%2016%20-%2040/Tinh%20Ca%202%2016-40_files/25%20Xin%20hon%20doi%20tay%20Chua%20%20%20%20Nguyen%20van%20Tuyen.mp3

12. Tôi chọn Giêsu


http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/Tinh%20Ca%202%2001-40/Tinh%20Ca%202%2016%20-%2040/Tinh%20Ca%202%2016-40_files/28%20Toi%20Chon%20Giesu%20%20%20%20%20Top%20Ca%20Lu%20Hanh.mp3

13. Giữa đời hát chơi


http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/Tinh%20Ca%202%2001-40/Tinh%20Ca%202%2016%20-%2040/Tinh%20Ca%202%2016-40_files/29%20Giua%20Doi%20hat%20Choi%20%20%20%20%20Thanh%20Su.mp3

14. Tình là như thế


http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/Tinh%20Ca%202%2001-40/Tinh%20Ca%202%2016%20-%2040/Tinh%20Ca%202%2016-40_files/30%20Tinh%20La%20Nhu%20The%20%20%20%20%20Tam%20Ca%20Ao%20Trang.mp3

15. Giã từ phiêu lãng


http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/Tinh%20Ca%202%2001-40/Tinh%20Ca%202%2016%20-%2040/Tinh%20Ca%202%2016-40_files/31%20Gia%20Tu%20Phieu%20Lang%20%20%20%20%20Xuan%20Truong.mp3

16. Có một niềm tin


http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/Tinh%20Ca%202%2001-40/Tinh%20Ca%202%2016%20-%2040/Tinh%20Ca%202%2016-40_files/32%20Co%20Mot%20Niem%20Vui%20%20%20%20%20Kim%20Cuc.mp3

17. Lên đường cùng Người


http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/Tinh%20Ca%202%2001-40/Tinh%20Ca%202%2016%20-%2040/Tinh%20Ca%202%2016-40_files/33%20Len%20Duong%20Cung%20Nguoi%20%20%20%20%20Top%20Ca%20Lu%20Hanh.mp3

18. Mùa gặt


http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/Tinh%20Ca%202%2001-40/Tinh%20Ca%202%2016%20-%2040/Tinh%20Ca%202%2016-40_files/34%20Mua%20Gat%20%20%20%20%20Tam%20Ca%20Ao%20Trang.mp3

19. Tu hội


http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/Tinh%20Ca%202%2001-40/Tinh%20Ca%202%2016%20-%2040/Tinh%20Ca%202%2016-40_files/35%20Tu%20Hoi%20%20%20%20%20Thanh%20Su.mp3

20. Muôn thuở vẫn hẹn hò


http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/Tinh%20Ca%202%2001-40/Tinh%20Ca%202%2016%20-%2040/Tinh%20Ca%202%2016-40_files/36%20Muon%20Thua%20Van%20Hen%20Ho%20%20%20%20%20Top%20Ca%20Lu%20hanh.m p3

21. Đường tôi đi


http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/Tinh%20Ca%202%2001-40/Tinh%20Ca%202%2016%20-%2040/Tinh%20Ca%202%2016-40_files/37%20Duong%20Toi%20Di%20%20%20%20%20Mai%20Tram.mp3

22. Hãy thắp sáng lên


http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/Tinh%20Ca%202%2001-40/Tinh%20Ca%202%2016%20-%2040/Tinh%20Ca%202%2016-40_files/38%20Hai%20Thap%20Sang%20Len%20%20%20%20%20Top%20Ca%20Lu%20Hanh.mp3

23. Lời tâm tình


http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/Tinh%20Ca%202%2001-40/Tinh%20Ca%202%2016%20-%2040/Tinh%20Ca%202%2016-40_files/39%20Loi%20Tam%20Tinh%20%20%20%20%20Lm%20Ngo%20Quang%20tuyen.mp3

24. Lửa Thần Khí


http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/Tinh%20Ca%202%2001-40/Tinh%20Ca%202%2016%20-%2040/Tinh%20Ca%202%2016-40_files/40%20Lua%20Than%20Khi%20%20%20%20%20Top%20Ca%20Lua%20Hong.mp3