PDA

View Full Version : Nhận Thức Thượng Ðế Tính Bên Trong Chúng TaNhím Hoàng Kim
04-22-2008, 09:56 PM
Nhận Thức Thượng Ðế Tính Bên Trong Chúng Ta - Phần 1 (http://tructiepcauthongthuongde.org/audio/2006/Jan2A.1_SuPhuKhaiThi-NhanThucThuongDeTinhTrongChungTa-1.mp3)

Nhận Thức Thượng Đế Tính Bên Trong Chúng Ta - Phần 2 (http://tructiepcauthongthuongde.org/audio/2006/Jan9A.1_SuPhuKhaiThi-CN-NhanThucThuongDeTinhTrongChungTa-2.mp3)

Nhận Thức Thượng Ðế Tính Bên Trong Chúng Ta - Phần kết (http://tructiepcauthongthuongde.org/audio/2006/Jan16A.1_SuPhuKhaiThi-CN-NhanThucThuongDeTinhTrongChungTa-PhanKet.mp3)