PDA

View Full Version : Album Hãy đến cùng Giuse 2Nguyên Thoại
03-09-2008, 06:20 AM
.Album Hãy đến cùng Giuse 2

Thể hiện : Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Hãy đến cùng Giuse - Viết Chung
Thánh Giuse Quan Thầy Giáo hội – (Nhật Tân)
Chúc tụng Thánh Giuse - Hải Linh
Ôi Thánh Tổ phụ
Xin dâng lời ca - ( Thanh Bình)
Thánh Giuse Bầu cử - Hải Linh & Minh Đệ
Thánh Giuse
Cầu xin Thánh Giuse - Phạm Đình Nhu & Nguyễn Khắc Tuần
Trần thế mau chung lời – Kim Long ( Lê Quyền)
Nào cùng vui lên
Khúc ca cảm tạ
Bài ca chứng nhân
Gương Cha Giuse

Nguyên Thoại
03-09-2008, 06:23 AM
http://tinhcagiesu.googlepages.com/001.HayDenCungGiuse_vcg_CDDMHCG.wma

Download (http://tinhcagiesu.googlepages.com/001.HayDenCungGiuse_vcg_CDDMHCG.wma)


Hãy đến cùng Giuse

Sáng tác : Viết Chung
Thể hiện : Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

ĐK.
Hãy đến cùng Giuse
Hãy đến cùng Đấng bảo hộ
Vì Người hằng luôn thương yêu chở che
Hãy đến hãy đến
Hãy đến cùng Giuse
Đáng dắt dìu ta đi tới quê bình an ngóng chờ

1.
Xưa trên đường du cư Người đã bảo vệ Đức Mẹ
Bảo vệ Con Thiên Chúa vượt thoát bao nỗi hiểm nguy
Ngày nay chúng con khốn đốn trên đường dương thế
Gian nan trăm bề khấn xin Người đoái thương hộ trì

2.
Nơi Thiên đường yên vui là chốn con hằng trông đợi
Nguyện cầu Người đưa lối dẫn dắt cho nẻo đường ngay
Quỳ đây chắp tay phó thác xác hồn con đây
Bao nhiêu chuyện đời hiến dâng Người bó hoa huệ tươi

Nguyên Thoại
03-09-2008, 06:26 AM
http://tinhcagiesu.googlepages.com/002.ThanhGiuseQuanThayGiaoHoi_CDDMHC.wma

Download (http://tinhcagiesu.googlepages.com/002.ThanhGiuseQuanThayGiaoHoi_CDDMHC.wma)


Thánh Giuse Quan Thầy Giáo hội

Thể hiện : Nhật Tân

Nguyên Thoại
03-09-2008, 06:28 AM
http://tinhcagiesu.googlepages.com/003.ChucTungThanhGiuse_hl_CDDMHCG.wma

Download (http://tinhcagiesu.googlepages.com/003.ChucTungThanhGiuse_hl_CDDMHCG.wma)


Chúc tụng Thánh Giuse

Sáng tác : Hải Linh
Thể hiện : Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Nguyên Thoại
03-09-2008, 06:31 AM
http://tinhcagiesu.googlepages.com/004.OiThanhToPhu_CDDMHCG.wma

Download (http://tinhcagiesu.googlepages.com/004.OiThanhToPhu_CDDMHCG.wma)


Ôi Thánh Tổ phụ

Thể hiện : Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Nguyên Thoại
03-09-2008, 06:33 AM
http://tinhcagiesu.googlepages.com/005.XinDangLoiCa_CDDMHCG.wma

Download (http://tinhcagiesu.googlepages.com/005.XinDangLoiCa_CDDMHCG.wma)


Xin dâng lời ca

Thể hiện : Thanh Bình

Nguyên Thoại
03-09-2008, 06:35 AM
http://tinhcagiesu.googlepages.com/006.ThanhGiuseBauCu_hl-md_CDDMHCG.wma

Download (http://tinhcagiesu.googlepages.com/006.ThanhGiuseBauCu_hl-md_CDDMHCG.wma)


Thánh Giuse Bầu cử

Sáng tác : Hải Linh & Minh Đệ
Thể hiện : Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Nguyên Thoại
03-09-2008, 06:38 AM
http://tinhcagiesu.googlepages.com/007.ThanhGiuse_CDDMHCG.wma

Download (http://tinhcagiesu.googlepages.com/007.ThanhGiuse_CDDMHCG.wma)


Thánh Giuse

Thể hiện : Ca đoàn ĐỨc Mẹ Hằng Cứu Giúp

Nguyên Thoại
03-09-2008, 06:41 AM
http://tinhcagiesu.googlepages.com/008.CauXinThanhGiuse_pdn-nkt_CDDMHCG.wma

Download (http://tinhcagiesu.googlepages.com/008.CauXinThanhGiuse_pdn-nkt_CDDMHCG.wma)


Cầu xin Thánh Giuse

Sáng tác : Phạm Đình Nhu & Nguyễn Khắc Tuần
Thể hiện : Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Nguyên Thoại
03-09-2008, 06:43 AM
http://tinhcagiesu.googlepages.com/009.TranTheMauChungLoi_kl_CDDMHCG.wma

Download (http://tinhcagiesu.googlepages.com/009.TranTheMauChungLoi_kl_CDDMHCG.wma)


Trần thế mau chung lời

Sáng tác : Kim Long
Thể hiện : Lê Quyền

Nguyên Thoại
03-09-2008, 06:46 AM
http://tinhcagiesu.googlepages.com/010.NaoCungVuiLen_CDDMHCG.wma

Download (http://tinhcagiesu.googlepages.com/010.NaoCungVuiLen_CDDMHCG.wma)


Nào cùng vui lên

Thể hiện : Ca đoàn ĐỨc Mẹ Hằng Cứu Giúp

Nguyên Thoại
03-09-2008, 06:48 AM
http://tinhcagiesu.googlepages.com/011.KhucCaCamTa_CDDMHCG.wma

Download (http://tinhcagiesu.googlepages.com/011.KhucCaCamTa_CDDMHCG.wma)


Khúc ca cảm tạ

Thể hiện : Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Nguyên Thoại
03-09-2008, 06:50 AM
http://tinhcagiesu.googlepages.com/012.BaiCaChungNhan_CDDMHCG.wma

Download (http://tinhcagiesu.googlepages.com/012.BaiCaChungNhan_CDDMHCG.wma)


Bài ca chứng nhân

Thể hiện : Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Nguyên Thoại
03-09-2008, 06:52 AM
http://tinhcagiesu.googlepages.com/013.GuongChaGiuse_CDDMHCG.wma

Download (http://tinhcagiesu.googlepages.com/013.GuongChaGiuse_CDDMHCG.wma)


Gương Cha Giuse

Thể hiện : Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp