PDA

View Full Version : Album Dấu Ấn Tình Yêu 5 -Ngợi ca tình Chúa ( Lm Ân Đức)Nguyên Thoại
02-21-2008, 06:28 AM
http://thanhca123.googlepages.com/02.LoiNguyenDanVao_GioiThieu.mp3


Album Dấu ấn tình yêu 5
(Ngợi ca tình Chúa)

Cao ngất trời xanh - Quốc Đại
Cho con nhận ra Chúa - Vân Khánh
Chúa phải lớn lên - Bích Ngân & Quốc Đại
Đã biết mấy lần - Quang Minh
Lời nguyện hiến tế - Gia Ân & Ngọc Huy
Ngợi ca tình Chúa - Tốp ca
Phúc nào hơn - Mai Hậu
Tâm ca hy vọng - Xuân Phú
Thiên Chúa giàu lòng thương xót - Đình Bảo
Xin dẫn đưa con về - Gia Ân
Xin dạy cho con biết - Quỳnh Lan

Nguyên Thoại
02-21-2008, 06:38 AM
http://thanhca123.googlepages.com/03.CaoNgatTroiXanh_ad_QuocDai.mp3

Download (http://thanhca123.googlepages.com/03.CaoNgatTroiXanh_ad_QuocDai.mp3)


Cao ngất trời xanh
(Album Dấu ấn tình yêu 5)

Sáng tác : Lm Ân Đức
Trình bày : Quốc Đại

http://thanhca123.googlepages.com/CaoNgatTroiXanhTv35_ad001.GIF
http://thanhca123.googlepages.com/CaoNgatTroiXanhTv35_ad002.GIF

Nguyên Thoại
02-21-2008, 06:41 AM
http://thanhca123.googlepages.com/04.ChoConNhanRaChua_ad_VanKhanh.mp3

Download (http://thanhca123.googlepages.com/04.ChoConNhanRaChua_ad_VanKhanh.mp3)Cho con nhận ra Chúa
(Album Dấu ấn tình yêu 5)

Sáng tác : Lm Ân Đức
Trình bày : Vân Khánh

http://thanhca123.googlepages.com/ChoConNhanRaChua_ad001.GIF

Nguyên Thoại
02-21-2008, 06:47 AM
http://thanhca123.googlepages.com/10.ChuaPhaiLonLen_ad_BichNgan-QuocDa.mp3

Download (http://thanhca123.googlepages.com/10.ChuaPhaiLonLen_ad_BichNgan-QuocDa.mp3)Chúa phải lớn lên
(Album Dấu ấn tình yêu 5)

Sáng tác : Lm Ân Đức
Trình bày : Bích Ngân &n Quốc Đại

http://thanhca123.googlepages.com/ChuaPhaiLonLen_ad001.GIF

Nguyên Thoại
02-21-2008, 06:53 AM
http://thanhca123.googlepages.com/07.DaBietMayLan_ad_QuangMinh.mp3

Download (http://thanhca123.googlepages.com/07.DaBietMayLan_ad_QuangMinh.mp3)Đã biết mấy lần
(Album Dấu ấn tình yêu 5)

Sáng tác : Lm Ân Đức
Trình bày : Quang Minh

http://thanhca123.googlepages.com/DaBietMayLan_ad001.GIF
http://thanhca123.googlepages.com/DaBietMayLan_ad002.GIF

Nguyên Thoại
02-22-2008, 12:41 AM
http://thanhca123.googlepages.com/11.LoiNguyenHienTe_ad_GiaAn-NgocHy.mp3

Download (http://thanhca123.googlepages.com/11.LoiNguyenHienTe_ad_GiaAn-NgocHy.mp3)Lời nguyện hiến tế
(Album Dấu ấn tình yêu 5)

Sáng tác : Lm Ân Đức
Trình bày : Gia Ân & Ngọc Huy

http://thanhca123.googlepages.com/LoiNguyenTeHien_ad001.GIF
http://thanhca123.googlepages.com/LoiNguyenTeHien_ad002.GIF

Nguyên Thoại
02-22-2008, 12:44 AM
http://thanhca123.googlepages.com/12.NgoiCaTinhChua_ad_TopCa.mp3

Download (http://thanhca123.googlepages.com/12.NgoiCaTinhChua_ad_TopCa.mp3)Ngợi ca tình Chúa
(Album Dấu ấn tình yêu 5)

Sáng tác : Lm Ân Đức
Trình bày : Tốp ca

http://thanhca123.googlepages.com/NgoiCaTinhChuaTv102_ad001.GIF

Nguyên Thoại
02-22-2008, 12:50 AM
http://thanhca123.googlepages.com/06.PhucNaoHon_ad_MaiHau.mp3

Download (http://thanhca123.googlepages.com/06.PhucNaoHon_ad_MaiHau.mp3)Phúc nào hơn
(Album Dấu ấn tình yêu 5)

Sáng tác : Lm Ân Đức
Trình bày : Mai Hậu

http://thanhca123.googlepages.com/PhucNaoHon_ad001.GIF

Nguyên Thoại
02-22-2008, 12:54 AM
http://thanhca123.googlepages.com/05.TamCaHyVong_ad_XuanPhu.mp3

Download (http://thanhca123.googlepages.com/05.TamCaHyVong_ad_XuanPhu.mp3)Tâm ca hy vọng
(Album Dấu ấn tình yêu 5)

Sáng tác : Lm Ân Đức
Trình bày : Xuân Phú

http://thanhca123.googlepages.com/TamCaHyVong_ad001.GIF
http://thanhca123.googlepages.com/TamCaHyVong_ad002.GIF

Nguyên Thoại
02-22-2008, 05:44 AM
http://thanhca123.googlepages.com/01.ThienChuaGiauLongThuongXot_ad_Din.mp3

Download (http://thanhca123.googlepages.com/01.ThienChuaGiauLongThuongXot_ad_Din.mp3)Thiên Chúa giàu lòng thương xót
(Album Dấu ấn tình yêu 5)

Sáng tác : Ân Đức
Trình bày : Đình Bảo

http://thanhca123.googlepages.com/ThienChuaGiauLongThuongXot_ad001.GIF

Nguyên Thoại
02-22-2008, 05:50 AM
http://thanhca123.googlepages.com/09.XinDanDuaConVe_ad_GiaAn.mp3

Download (http://thanhca123.googlepages.com/09.XinDanDuaConVe_ad_GiaAn.mp3)Xin dẫn đưa con về
(Album Dấu ân tình yêu 5)

Sáng tác : Lm Ân Đức
Trình bày : Gia Ân

http://thanhca123.googlepages.com/XinDanDuaConVeTv50_ad001.GIF

Nguyên Thoại
02-22-2008, 05:54 AM
http://thanhca123.googlepages.com/08.XinDayChoConBiet_ad_QuynhLan.mp3

Download (http://thanhca123.googlepages.com/08.XinDayChoConBiet_ad_QuynhLan.mp3)Xin dạy cho con biết
(Album Dấu ấn tình yêu 5)

Sáng tác : Lm Ân Đức
Trình bày : Quỳnh Lan

http://thanhca123.googlepages.com/XinDayChoConBiet_ad001.GIF