PDA

View Full Version : Giáo Lý Căn Bảnpvtn_
12-02-2007, 03:58 AM
Các bài học tham khảo Giáo Lý Căn Bản bao gồm 6 phần. Trình bày bởi MS Bayless Conley, có chuyển âm Việt ngữ

Video - Tham Khảo Giáo Lý Căn Bản phần 1 (http://tinlanhlibrary.govietweb.com/tinlanhlib/html/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=53)

pvtn_
12-04-2007, 03:31 AM
Video - Tham Khảo Giáo Lý Căn Bản phần 2 (http://tinlanhlibrary.govietweb.com/tinlanhlib/html/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=52&d=1)

pvtn_
12-11-2007, 03:29 AM
- Tài Liệu Tham Khảo Giáo Lý Căn Bản phần 1 - dạng Audio (http://tinlanhlibrary.govietweb.com/tinlanhlib/html/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=64&d=1)

pvtn_
12-11-2007, 03:31 AM
- Tài Liệu Tham Khảo Giáo Lý Căn Bản phần 1 - dạng Audio (http://tinlanhlibrary.govietweb.com/tinlanhlib/html/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=64&d=1)

- Tài Liệu Giáo Lý Căn Bản phần 2 - dạng Audio (http://tinlanhlibrary.govietweb.com/tinlanhlib/html/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=65)

pvtn_
12-16-2007, 01:52 AM
Audio - Tài Liệu GLCB phần 3 (http://tinlanhlibrary.govietweb.com/tinlanhlib/html/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=77&d=1)

Video - Tham Khảo Giáo Lý Căn Bản phần 3 (http://tinlanhlibrary.govietweb.com/tinlanhlib/html/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=56&d=3)

pvtn_
12-19-2007, 03:22 AM
Audio - Tham Khảo Giáo Lý Căn Bản phần 4 (http://tinlanhlibrary.govietweb.com/tinlanhlib/html/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=78&d=2)