PDA

View Full Version : Sự giảng dạy của Chúa Giê Su qua Thánh Kinh, và Bài Thơ của Thanh Hải Vô Thượng SưNhím Hoàng Kim
08-17-2007, 08:54 PM
Sự giảng dạy của Chúa Giê Su qua Thánh Kinh, và Bài Thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư


http://tructiepcauthongthuongde.org/audio/2005/Dec24A.2_SuGiangDayCuaChuaGieSuQuaThanhKinhvaBaiThoCuaTHVTS.mp3